Mesures al treball per pal·liar els efectes de l’coronavirus

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

Davant la crisi laboral i productiva que ha provocat la pandèmia de l’coronavirus, el govern ha aprovat una sèrie de mesures per intentar pal·liar les conseqüències negatives que la situació pot provocar en les persones més afectades. En aquest article intentarem fer un dibuix de les principals mesures que puguin afectar la majoria dels ciutadans, tant a nivell laboral, com altres consideracions jurídiques.

Coronavirus-medidas-trabajo

Mesures excepcionals en l’àmbit laboral per pal·liar els efectes de l’coronavirus

1. Preferència pel teletreball.

El decret publicat pel govern exposa la preferència per la pràctica de la feina a distància. D’aquesta manera es consolida una pràctica que ja ha estat implementada en una multitud de companyies del nostre país. D’aquesta manera, l’empresa ha de facilitar aquesta forma de treballar sempre que sigui tècnicament possible i raonable. Així doncs, en cas que els treballadors sol·liciten l’adopció del teletreball i l’empresa es negui a això, la justificació d’aquesta negativa ha de ser més rotunda que en circumstàncies normals.
Per a l’avaluació de riscos n’hi haurà prou amb la declaració del propi treballador que teletraballi.

2. Adaptació d’horari i reducció de jornada

Si s’acredita que, per qüestions de conciliació familiar, els treballadors tenen la necessitat d’atendre els seus cònjuges, parelles de fet, progenitors, fills, avis o néts, els treballadors tindran dret a l’adaptació del seu horari, sempre que ho avisin amb una antelació de 24 hores. Això suposa tant el cas de necessitat d’atenció per contagi com per confinament per contacte per motius de prevenció de l’expansió de la malaltia. Això també inclou menors que es trobin amb centres educatius tancats.
L’adaptació s’hauria d’adaptar a criteris de necessitat i de proporcionalitat de l’empresa i pot consistir en el canvi de torn, flexibilització de l’horari, partició de la jornada, alteració de l’horari o fins i tot canvi de centre de treball, incloent el teletreball, sempre que sigui proporcional a les necessitats de l’empresa. Això obre la porta a una interpretació que porta temps plantejant els treballadors: si és proporcional, el treballador, sota aquestes circumstàncies, podria arribar a imposar a l’empresa el treball a distància.
D’altra banda, s’ha ampliat el dret a reducció de jornada, que pot arribar a ser de el cent per cent, amb la conseqüent reducció de salari proporcional, però sense alterar la naturalesa del contracte entre les parts. Així doncs, es seguiria sent treballador encara que durant un temps determinat no es acudís a treballar, a causa de la conciliació de la vida laboral i familiar.

3. Prestació extraordinària per a treballadors autònoms.

  S’ha aprovat una ajuda per a treballadors autònoms s’ha aprovat una prestació per a autònoms que hagin vist les seves activitats habituals suspeses o quan la seva facturació s’hagi reduït en un setanta-cinc per cent en relació a la mitjana del semestre anterior.
  El total de la prestació és del 70% de la base reguladora i no cal que hi hagi períodes previs de cotització, tot i que s’hauria d’haver estat donat d’alta en el règim general de la Seguretat Social o en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA ).
  Durant aquest temps no se suspendrà la cotització i la percepció de la prestació no es descomptarà a efectes de cobrament de l’atur en un futur i es mantindrà durant el període d’estat d’alarma.

  4. Nou procés de suspensió de contractes

  El govern ha intentat concretar que es considerarà causa de força major per procedir a un ERO temporal (ERTO). Segons el decret es podrà considerar força major la suspensió de l’activitat empresarial per l’estat d’alarma, els locals públics clausurats, la manca de plantilla per múltiples estats de baixa laboral causades per contagis o quarantenes, la manca de subministraments que afecti greument el funcionament de l’empresa o les activitats que impliquin transport.
  En qualsevol cas, ha de comunicar la decisió als treballadors i a l’autoritat laboral, que ha de determinar, en els 5 dies següents, si realment existeix causa de força major. Independentment de el temps que es prengui l’autoritat laboral a contestar, la data d’efectes és el moment en què es va donar la causa de la força major.
  També s’ha modificat el procés per realitzar ERTEs per causes econòmiques, productives, organitzatives o tecnològiques. En concret s’ha agilitzat el període de consultes amb els representants dels treballadors preceptiu per realitzar la suspensió dels contractes. En cas que l’empresa no disposi de representants, la comissió negociadora es compondrà pels sindicats majoritaris de el sector i, en qualsevol cas, el període de consultes no podrà allargar-se més enllà dels 7 dies. També s’ha reduït el temps màxim de formació de la comissió negociadora, que serà de 5 dies.

  5. Prestació per atur

  El govern ha aprovat la mesura de garantir la prestació d’atur a totes les persones encara que no tinguin els períodes de cotització mínims exigits. D’altra banda, aquest temps no es descomptarà a l’efecte de futur cobrament de la prestació i, d’altra banda, encara que l’empresa no estigui obligada a assumir les cotitzacions a la Seguretat Social, es comptarà com a cotitzat, a l’efecte de futures prestacions.

  ERTO i ERO per coronavius: Suspensió d’ocupació i sou

  ¿La empresa te ha suspendido de empleo y sueldo por el coronavirus: ERE y ERTE? Consulta este artículo

  Altres mesures d’interès

  1. Garantia de el subsidi d’aigua i energia a les persones de grups vulnerables
  El Reial decret prohibeix la suspensió dels subministraments als consumidors vulnerables o en risc d’exclusió social.

  2. Moratòria obligatòria del deute hipotecari per a l’adquisició d’habitatge habitual.
  Suposa una suspensió de pagament del deute hipotecari però només per a les persones que hagin estat afectades per les conseqüències de l’COVID-19, com ara un ERO temporal o ERTO.

  Fontelles Abogados
  Bufete de abogados laboralistas
  Comparte:
  Más Artículos
  Firma-digital
  Com aconseguir la signatura digital

  Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

  Contacta con nosotros

  Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

  Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

  Fontelles Advocats

  93 159 32 32
  Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
  Via Augusta 14-16, Pral 2ª

  Enlaces de interés