Quina indemnització per acomiadament em correspon?

Indemnización despido

Indemnizatció per acomiadament

Hi ha diferents tipus d’indemnització segons el tipus d’acomiadament. En aquesta entrada de bloc s’observarà què indemnització correspon a cada tipus d’acomiadament i com s’ha de calcular.

De què depèn la indemnització per acomiadament

Depèn, principalment d’aquests tres factors:

  1. El salari brut del treballador
  2. L’antiguitat a l’empresa, per a això, es prenen els mesos que el treballador ha treballat a l’empresa. Si s’hagués treballat un dia en un mes, aquest mes ja compte a l’efecte de computar la indemnització
  3. El tipus d’acomiadament que s’hagi realitzat, tenen indemnització l’acomiadament improcedent i l’acomiadament objectiu. Si el jutjat declara l’acomiadament procedent, no té dret a indemnització.

Hem de recordar, que en cas que hagi estat acomiadat per causes discriminatòries, o per haver-li afectat algun dret fonamental o en violació de drets de conciliació de la vida familiar i personal (situació d’embaràs, permís de lactància, entre d’altres), estaríem davant un acomiadament nul, que comporta la readmissió del treballador / ai el pagament dels salaris deixats de percebre.

Indemnitzacions que corresponen per a cada acomiadament

  • Acomiadament improcedent

En cas d’acomiadament improcedent correspon:

  • Si el contracte és amb anterioritat del 12 de febrer de 2012, la indemnització per acomiadament serà de 45 dies de salari per any treballat, fins a un màxim de 42 mensualitats.
  • Si el contracte és amb posterioritat del 12 de febrer de 2012, la indemnització que correspon serà de 33 dies de salari per any de serveis, fins a un màxim de 24 mensualitats.
  • Si s’hagués treballat amb anterioritat del 12 de febrer de 2012, la indemnització tindrà els dos trams: la de 15 dies de salari per any treballat fins a un límit de 42 i la de 12 de febrer de 2012 de 33 dies de salari per any de serveis, fins a un màxim de 24 mensualitats.

Acomiadament objectiu
En cas d’acomiadament objectiu, la indemnització per acomiadament que correspon és de 20 dies de salari per any treballat fins a un màxim de 12 mensualitats.

 

 

EL CÀLCUL DE LA INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADAMENT

  • CALCULAR ELS DIES DE SALARI PER ANY TREBALLAT

S’han de recopilar les nòmines de les últimes 12 mensualitats, fixar-se en el concepte de salari brut anual, sumant-li les pagues extres. S’han de sumar les 12 nòmines i després dividir entre 365 per obtenir el salari-dia.

Per exemple: després de sumar als 12 salaris bruts juntament amb les pagues extres dona un total de 22.2000. Això ho dividim entre 365 i això ens dóna 60’82 euros diaris.

  • CALCULAR L’ANTIGUITAT EN MESOS.

Hem de tenir en compte que si un mes es treballa només un dia aquest mes es computa sencer, com si s’hagués treballat complet.

Així, per exemple, si s’ha treballat des del 2 de juny de 2015 fins el 6 de setembre de 2018, s’haurà treballat 3 anys (del 2015 fins al 2018) i el mes de juny, juliol, agost i setembre. En total, 3 anys i 4 mesos, en tenir en compte que el setembre computa tot el mes malgrat que s’haguessin treballat només 6 dies.

Per tant, són 3 anys (3 x 12 = 63), que són 36 mesos i els 4 mesos de juny a setembre tenim un total de 40 mesos treballats.

  • APLICAR LA INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADAMENT CORRESPONENT

Prenent, per exemple, que ens trobéssim davant d’un acomiadament improcedent, són 33 dies de salari per any treballat.

La fórmula és:

Sou diari (60’82) x anualitats (40/12 = 3’3) x 33 dies de salari = 6623’30 €

En cas ara, d’acomiadament objectiu, s’hauria de calcular el sou diari x anualitats x 20

60’82 x 3’3 x 20 = 4014’12 €

Resumen
Quina indemnització per acomiadament em correspon?
Nombre del artículo
Quina indemnització per acomiadament em correspon?
Descripción
Hi ha diferents tipus d'indemnització segons el tipus d'acomiadament. Depèn, principalment d'aquests tres factors: El salari brut del treballador, antiguitat a l'empresa, el tipus d'acomiadament que s'hagi realitzat. Aquí t'ho expliquem TOT.
Autor
Editor
Fontelles Advocats
Logo del editor

Si te ha parecido interesante el artículo, puedes comentarlo en nuestro foro. ¡Nos encanta saber vuestra opinión!

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *