Què és l’absentisme laboral?

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

L’absentisme laboral és una situació en què el treballador no acudeix al seu lloc de treball, ja sigui amb justificació o sense. Segons les raons per les quals un treballador falti, l’empresa pot adoptar unes o altres mesures.

Absentismo-laboral

Tipus d’absentisme a la feina

A grans trets, es considera que hi ha tres tipus d’absentisme:

  • Voluntari o injustificat: És la falta d’assistència que no té una raó. Legalment es considera un incompliment contractual i pot ser sancionat per l’empresari. La gravetat de la sanció a imposar dependrà del temps durant el qual el treballador no hagi acudit al seu lloc de treball i es tindran en compte les possibles sancions que reguli el conveni col·lectiu.

Segons les raons s’ha de diferenciar entre la falta d’assistència deliberada i la falta insuficientment justificada. A la primera de les categories, la causa de la falta d’assistència és la voluntat del treballador que no assisteix. En el segon, malgrat existir una raó, aquesta no està recolzada per cap precepte legal o no es donen les raons.

  • Justificat: són aquelles faltes que, tot i estar recolzades legalment com justificades, no estan expressament protegides per la llei. Així, per exemple, es poden considerar absentisme les baixes mèdiques de més de 20 dies fins i tot quan hagin estat acordades pels serveis sanitaris oficials.
  • Faltes d’assistència no considerades absentisme: Finalment hi ha una sèrie de faltes d’assistència que no són considerades absentisme, ja que són situacions especialment protegides per la llei, a l’estar recolzades en drets legítims dels treballadors. Casos com la vaga, el temps destinat a la representació legal dels treballadors, les vacances i els permisos no són considerats absentisme. Tampoc es consideren absentisme les situacions derivades de la maternitat, les malalties relacionades amb els embarassos o les baixes causades per accidents laborals, ja que estan dotades d’una especial protecció.

Quines conseqüències té no assistir a la feina?

L’absentisme pot tenir conseqüències greus per al treballador, depenent d’una banda de la justificació i de l’altra de la regulació de les faltes i sancions en el conveni col·lectiu concret. L’absentisme injustificat, pot ser sancionat per l’empresari. Les sancions variaran en funció de la gravetat de la falta i d’acord amb el que regula per cada conveni col·lectiu, però podrien ser causa de suspensió d’ocupació i salari i fins i tot d’acomiadament disciplinari.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que els casos de faltes justificades comporten una reducció de les quantitats que percep el treballador, ja que deixarà d’ingressar el seu salari i passarà a cobrar prestació d’incapacitat temporal a través de la Seguretat Social, en cas d’estar en període d’incapacitat temporal. En no estar prestant serveis, l’empresari no està obligat a remunerar, llevat que s’hagi pactat un complement per conveni col·lectiu que garanteixi el 100% del salari. Així, els 3 primers dies no es percep salari i del quart al vintè es percebrà el 60% del salari del treballador, i no serà fins a aquest moment quan no es començarà a percebre el 75% del salari.

És rellevant també, assenyalar que l’ocupador pot tenir la capacitat de rescindir el contracte encara que l’absentisme estigui justificat. L’Estatut dels Treballadors recull el dret de l’empresari d’extingir la relació laboral per causes objectives si en un període de dos mesos, hi ha hagut absències justificades interrompudes que suposin més d’un 20% de la jornada laboral, sempre que en els dotze mesos anteriors les absències haguessin superat un 5% del total de la jornada hàbil.

¿Es pot considerar com una renúncia al contracte una absència injustificada?

Mai es pot considerar una absència injustificada com a renúncia al contracte de treball i, per tant, en el cas que l’empresa decidís rescindir el contracte laboral, es podria iniciar una acció d’acomiadament improcedent.

La manera legal de procedir d’un empresari davant d’una absència injustificada seria seguir el procediment sancionador regulat en el conveni i aplicar les sancions previstes en l’estatut dels treballadors. Mai podrà donar per finalitzada, de manera unilateral, la relació laboral en aquests casos, llevat que sigui una mesura sancionadora prevista i adequada.

També et pot interessar el següent enllaç sobre la baixa voluntària.

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés