Què és un comitè d’empresa?

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

El comitè d’empresa és un òrgan, format per conjunt de treballadors d’una empresa que representen a tots els empleats d’aquesta. És un organisme fonamental, ja que s’encarrega de negociar les condicions de treball amb l’empresa i defensar els interessos dels treballadors en cas de conflicte.

Comité de empresa

Hi ha comitè d’empresa en totes les empreses?

Totes les empreses poden tenir representants dels treballadors. No obstant això, només les empreses de més 50 treballadors podran tenir comitè d’empresa, ja que la llei reserva als delegats de personal la representació en empreses més petites. Tots dos, però, tindran les mateixes funcions. En el cas que una empresa tingui més de 50 treballadors, podrà tenir un comitè d’empresa, sempre que aquest hagi estat constituït. Si en una empresa no existeix representació dels treballadors, ja sigui perquè no hi ha delegats de personal o perquè no hi ha comitè, es poden promoure eleccions. La participació dels treballadors en l’empresa és un dret laboral bàsic i està reconegut en la Constitució Espanyola. És habitual que una empresa compti amb més d’un comitè d’empresa, ja que aquests es poden constituir en tots aquells centres de treball on hi hagi més de 50 treballadors. Així doncs, si en una empresa hi ha dos centres de treball amb més de 50 treballadors cada un, en els dos centres es podrà constituir un comitè. Per a la seva coordinació, es podrà crear, a través del conveni col·lectiu, un comitè intercentres.

Funcions i deures del comitè d’empresa

Com ja hem explicat, els representants dels treballadors seran els encarregats de defensar els interessos dels treballadors i, per tant, exerceixen d’interlocutors entre l’empresa i la plantilla. Com a tals han de ser informats i consultats sempre que l’empresari prengui alguna decisió que afecti els treballadors, com ara les reestructuracions de plantilla i els seus cessaments, les reduccions de jornada, el trasllat total o parcial d’instal·lacions o els plans de formació professional, entre d’altres.

A part té dret de ser informat de l’estat general del sector econòmic a què pertany l’empresa, sobre la situació econòmica de l’empresa i la seva situació futura i sobre previsions de l’empresari de celebrar nous contractes.

Els representants dels treballadors també han de vigilar que es compleixin les normes vigents en matèria laboral, de seguretat social i d’ocupació i ha de formular les accions legals oportunes que es derivin de l’incompliment per part de l’empresari. És també l’encarregat de vigilar i controlar les condicions de seguretat i salut en el funcionament de l’empresa i de controlar atendre el respecte a la igualtat entre homes i dones, sobretot en qüestions de salaris.

Quins treballadors poden formar part?

Poden ser membres del comitè d’empresa tots aquells treballadors que siguin majors d’edat i tinguin un mínim de sis mesos de antiguitat a l’empresa. En el cas que siguin treballadors temporals que hagin encadenat contractes, computaran l’antiguitat del primer contracte amb l’empresa a efectes de ser representants sindicals, encara que aquesta no es reconegui en les nòmines.

Aquells treballadors que siguin part del comitè de empresa comitè d’empresa han d’haver estat prèviament votats en les eleccions, en les que tenen dret a vot tots els treballadors més grans de setze anys amb una antiguitat d’almenys un mes.

Poden promoure aquestes eleccions els sindicats més representatius, els que comptin amb un mínim d’un 10% de representants a l’empresa o els mateixos treballadors del centre de treball quan ho acordin per majoria. La durada del mandat dels representants és de quatre anys i, fins que no es promoguin de nou eleccions, continuaran realitzant les seves funcions.

Garanties dels membres del comitè d’empresa

Els membres del comitè i els delegats de personal, en ser els representants dels treballadors, tenen reconegudes algunes garanties. Entre elles es troben:

  • La prioritat de permanència a l’empresa o centre de treball respecte dels altres treballadors,
  • No ser acomiadat ni sancionat durant l’exercici de les seves funcions, sempre que l’acció per la qual se li acomiadi o sancioni estigui dins de l’exercici de la representació.
  • En cas de ser amonestat per faltes greus o molt greus, se li donarà la possibilitat d’explicar-se i defensar-se. En aquest tràmit també serà escoltada l’opinió de la resta del comitè.
  • Disposaran d’un temps de treball retribuït per realitzar les funcions de representants dels treballadors
Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés