Els drets dels treballadors

Per poder materialitzar en el dia a dia dels treballadors quins són els seus drets i, per tant, que li poden exigir al seu empresari, hem d’atendre al que disposa la llei, en aquest cas, l’Estatut dels Treballadors.

Derecho de los trabajadores

La importància de convenis i contractes

Quins drets reconeix l’estatut dels treballadors?

És de vital importància entendre que allò que estableix la llei té prioritat aplicativa, així que qualsevol contracte de treball que contradigui directament el que estableix l’Estatut  no serà vàlid. Analitzem, doncs, els drets comuns de tots els treballadors.
Per començar, hi ha els drets bàsics dels treballadors, que generen un deure de no intromissió per part de l’empresari. Aquests vénen configurats prèviament per la Constitució espanyola i, per tant, generen una protecció reforçada, per ser fonamentals per al funcionament democràtic. En altres paraules, qualsevol vulneració empresarial que els atac serà considerada nul·la, és a dir que s’hauran restablir les condicions prèvies a la vulneració. I, en ser drets fonamentals les institucions públiques tenen el deure de protegir-los. Aquests drets són:

a) Treball i lliure elecció de professió o ofici.
b) Lliure sindicació.
c) Negociació col·lectiva.
d) Adopció de mesures de conflicte col·lectiu.
e) Vaga.
f) Reunió.
g) Informació, consulta i participació a l’empresa.

Evidentment, la seva aplicació no és universal, i per al seu exercici s’haurà de seguir la normativa pròpia que els regula, en la majoria de casos, el Reial Decret llei 17/1977, de 4 de Març, sobre relacions de treball.

Drets en la relació de treball

D’altra banda, hi ha els drets en la relació de treball pròpiament dits. Aquests generen un deure directament sobre l’empresari que, no solament els ha de respectar indirectament sinó que ha d’actuar per protegir-los i el vinculen des del moment en què es realitzi el contracte.

• Dret a l’ocupació efectiva: Suposa l’obligació directa de l’empresari de proporcionar tasques a realitzar durant la jornada laboral. Bàsicament, no es pot tenir a un treballador sense fer res, ocupant un lloc de treball sense ocupar funcions.

Dret a la promoció i formació: Part de la idea que amb el desenvolupament de les funcions, els treballadors adquireixen uns coneixements que els permeten realitzar funcions de més complexitat o responsabilitat, per tant, se’ls ha de donar l’opció a d’accedir a un treball més qualificat, amb millor remuneració i amb millors expectatives. D’altra banda, també s’ha de donar l’opció d’obtenir permisos per formar-se en allò relacionat amb el lloc que ocupen.

Dret a no ser discriminats: això suposa la prohibició de ser discriminats tant en el moment de la selecció com en els llocs de treball en si mateixos. Aquesta prohibició de discriminació inclou les raons de sexe, estat civil, edat, origen racial, condició social, religió o ideologia, afiliació sindical o llengua. Tampoc es podrà discriminar els treballadors per raons de discapacitat, sempre que les seves aptituds els permetin realitzar el treball.

Dret a la integritat física: Això no suposa només que no agredeixi directament als treballadors, sinó que implica que es compleixin les mesures de seguretat i higiene en el treball. Cada lloc en concret tindrà unes característiques en funció de les tasques requerides i els riscos que comporten i s’hauran d’atendre les especificacions de cada regulació.

Dret al respecte de la seva intimitat: Els treballadors tindran dret a la seva intimitat, tant fora del seu lloc de treball com en el mateix. Això suposa, per exemple, que en cas de ser monitoritzats mentre treballen, se’ls ha de mantenir informats.

Dret a la percepció puntual de la remuneració pactada: Bàsicament, un treballador ha de percebre el seu salari mensualment i amb puntualitat.

Dret a l’exercici individual de les accions derivades del seu contracte: En cas que no es respectin algun dels drets, tant fonamentals com els contractuals o els recollits en el conveni col·lectiu, el treballador té dret a reclamar-los com consideri oportú, inclosa la via judicial sense que això li suposi cap perjudici.

Resumen
Els drets dels treballadors
Nombre del artículo
Els drets dels treballadors
Descripción
Coneix tots els drets que tenen els treballadors, perquè només t'expliquen els deures laborals.
Autor
Editor
Fontelles Advocats
Logo del editor

Leave a Reply