Quant paga el FOGASA?

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

El Fons de Garantia Salarial, conegut amb l’abreviatura de FOGASA, és un organisme administratiu autònom que participa en la relació entre empresari i els treballadors. En concret, la seva funció principal consisteix a abonar els imports pendents de percebre pels treballadors en situacions on l’empresa no pot respondre a causa d’una situació d’insolvència declarada per sentència o en concurs de creditors.

La responsabilitat del FOGASA en les condicions econòmiques negatives de l’empresa no és absoluta i ha límits en l’abonament de les quantitats degudes als treballadors. És per això pel que, hem considerat rellevant comentar quant paga el FOGASA realment quan els treballadors reclamen el seu deute.

Perquè FOGASA pugui respondre d’aquestes quantitats, el deute ha d’estar reconeguda com a exigible mitjançant acte de conciliació, resolució administrativa o sentència judicial, encara que també intervé com a part en els procediments concursals d’una empresa per abonar els crèdits laborals pendents.

Concepte salarial – FOGASA

Una dels deutes principals de les que respon el FOGASA és l’import dels salaris deguts per l’empresari. El concepte salarial que s’abona al treballador és el salari ordinari, incloent les pagues extraordinàries. No només respon del salari que s’estableix en nòmina, sinó també abona aquells salaris de tramitació pendents en els supòsits que legalment procedeixin.

S’ha de tenir en compte que, dins dels conceptes salarials, no es pot incloure els corresponents plusos del treballador com els de distància, transport, vestuari, menyscapte de diners, desgast d’útils i eines, dietes, entre d’altres. Tampoc s’abonen els complements per incapacitat temporal i altres quantitats que tinguin una naturalesa indemnitzatòria.

FOGASA  – Salari Mínim Interprofesional 

A més dels conceptes limitats del que el FOGASA entén com a salari, el límit màxim que s’abona per la institució és el doble del salari mínim interprofessional diari, afegint el prorrateig de pagues extraordinàries. La quantitat li correspon al treballador, és el resultat de multiplicar el doble del salari mínim interprofessional diari amb el prorrateig de pagues extraordinàries pel nombre de dies pendents de pagament, amb el límit màxim de 120 dies deguts. Per a més il·lustració, el límit quantitatiu s’extrauria del següent càlcul:

  • Salari Mínim Interprofessional Diari per 2017 (SMI): 23,59 Euros
  • Doble del SMI diari, amb prorrateig de pagues extres: 54,94 Euros
  • Càlcul del límit per a abonament de salaris: 54,94 Euros x 120 dies = 6.592,80 Euros

Per tant, hem de tenir en compte que el salari màxim que percebrà un treballador per part de FOGASA serà la quantitat de 6.592,80 euros, que correspondrien a 120 dies de salari, sense respondre del pagament relacionat amb l’excedent de la quantia que sobrepassi aquest límit.

FONDO-GARANTIA-SOCIAL FOGASA

La institució del FOGASA no només respon dels salaris pendents de pagament, sinó també d’aquelles indemnitzacions degudes per acomiadaments col·lectius o acomiadaments objectius, així com les reconegudes com a conseqüència de sentència, conciliació judicial o resolució administrativa que reconeixen la nul·litat o la improcedència de la extinció empresarial. També s’han de tenir en compte aquelles indemnitzacions que es deriven de les extincions de contractes dels treballadors en seu concursal.

En el cas de les indemnitzacions, el límit d’abonament del FOGASA és l’import indemnitzatori que resulta de 20 dies de salari per cada any treballat, amb el límit d’una anualitat. Com a excepció, en el cas de les indemnitzacions per extinció de contractes per voluntat del treballador, es calcularà sobre la base de 30 dies de salari per any de servei, amb el límit d’una anualitat.

No obstant això, el salari que s’utilitza per calcular la indemnització a efectes d’abonament pel FOGASA, no podrà superar el doble del salari mínim interprofessional diari, incloent el prorrateig de les pagues extraordinàries. En aplicació a l’anterior, el càlcul del límit quantitatiu per a les indemnitzacions als efectes de FOGASA seria el següent:

  • Salari mínim interprofessional diari per 2017 (SMI): 23,59 Euros
  • Doble del SMI diari, amb prorrateig de pagues extres: 54,94 Euros
  • Càlcul per al límit de pagament de les indemnitzacions: 54,94 Euros x 365 dies (una anualitat)
  • Límit Indemnitzacions: 20.053,10 Euros

Així, l’import de la indemnització que li correspon pagar al FOGASA no supera el límit establert de 20.053,10 Euros.

Finalment, és rellevant recordar que el dret a reclamar al FOGASA no és imprescriptible, ja que l’acció per a sol·licitar el pagament de les prestacions tant salarials com indemnitzatòries al FOGASA prescriu a l’any de la data de l’acte de conciliació, sentència, acte o resolució de l’autoritat laboral en què es reconegui el deute per salaris o es fixin les indemnitzacions. També serà la prescripció d’un any des de la notificació en cas de les indemnitzacions derivades per acomiadament col·lectiu o acomiadament objectiu.

Per a més informació, si tens algun dubte o consulta relacionada amb el pagament i reclamacions dirigides a FOGASA, no dubtis a assessorar-te legalment. Des del d

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés