Com calcular la quitança?

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

Prèviament, en finalitzar el contracte d’un treballador, ja sigui per acomiadament o, bé, per haver sol·licitat la baixa voluntària, es té dret a rebre la liquidació de les quantitats que queden pendents de cobrar dins la relació laboral i que es reflectides en un document que es coneix com liquidació.

Encara que no ho sembli, és important tenir present que la liquidació és el correcte per evitar problemes en relació amb futures accions davant l’empresari, ja que, amb la signatura del treballador, es mostra la seva conformitat amb les dades i quantitats que estan en el document i, si no es realitza una comprovació prèvia o, bé, posterior a la signatura, pot ser que hi hagi errors que ens perjudiquen i que tenim dret a reclamar.

Per això, a continuació, t’indiquem de la forma més senzilla com calcular una liquidació perquè puguis comprendre millor aquest document i verificar la seva adequació.
Per començar, hem de conèixer els elements essencials d’una quitança i que són els necessaris per al seu càlcul. En el document, ha d’haver constància de les següents quantitats:

• Salari proporcional a l’últim període setmanal o mensual treballat.

• Part proporcional de les pagues extraordinàries que encara no s’hagin abonat al treballador.

• Compensació econòmica corresponent a les vacances no gaudides pel treballador.

• Indemnització legal en cas que la liquidació sigui per un acomiadament.

• Qualsevol altra quantitat pendent de pagament, com poden ser diferents plusos de l’empresa, hores extraordinàries, entre altres conceptes.

Perquè sigui més il·lustratiu el càlcul principal del salari, les pagues extraordinàries i les vacances no gaudides, exposem a continuació un exemple:
Imaginem que un treballador porta un any treballant en una empresa i que el seu contracte ha finalitzat en data 2016.06.29. El treballador no ha gaudit de les seves vacances per treball i tenia un salari mensual de 1.500 € bruts, a més de dues pagues extraordinàries no abonades de 1.000 € cadascuna.

Primer de tot, pots mirar aquest vídeo sobre quan es pot cobrar la liquidació que vam realitzar per solucionar alguns dubtes.

forma-contrato-laboral

Calcular el salari que em correspon en el moment de la quitança

Tal com succeeix en l’exemple, hi ha situacions en què el contracte del treballador es finalitza, sigui pel motiu que sigui, a meitats o finals d’un mes en curs. En aquests casos, el primer pas hauria de ser conèixer el nostre salari proporcional al temps que hem estat treballant, ja que, encara que s’extingeixi la relació laboral sense que es meriti el salari, no vol dir que el treballador perdi el seu dret a ser retribuït. Per conèixer quina part proporcional de salari ens tocaria, hem de conèixer el nostre salari diari:

1.500 € (salari mensual) x 12 mesos = 18.000 € (salari anual) ÷ ​​365 dies = 49,31 € diaris

Un cop tenim el salari diari que, en aquest cas, seria d’65,75 €, hem de saber quants dies hem treballat. En l’exemple, com el contracte del treballador va finalitzar en data 2017.06.29, ha treballat 29 dies en el mes en curs. Llavors, el treballador hauria de rebre en la liquidació com a salari proporcional a l’últim mes treballat de juny, la quantitat de 1.429,9 € com a resultat de la següent operació:

49,31 € diaris x 29 dies treballats = 1.429,9 €

Calcular les vacances no gaudides

El treballador té reconegut per Llei el dret a gaudir de 30 dies de vacances per any treballat. Cal tenir en compte que aquest és el mínim legal que s’estableix, però és recomanable també consultar el Conveni Col·lectiu aplicable al sector o empresa on es treballa, ja que pot variar els dies a què es té dret com a mínim.

Per norma general, està prohibit substituir les vacances que s’han de gaudir per una compensació econòmica. Això no obstant, quan es finalitza un contracte, sigui per la raó que sigui, és diferent, i l’empresari està obligat a compensar econòmicament el període de vacances que no ha pogut gaudir el treballador i que li corresponen per dret.

Per conèixer quina és la compensació econòmica proporcional al nostre període de vacances no gaudit, haurem de fer una simple regla de tres. Basant-nos en l’exemple anterior, la fórmula seria la següent:

PRIMER PAS: 30 dies x 180 dies treballats ÷ 360 jornades de treball = 15 dies

Segons el resultat d’aquesta operació, el treballador no ha gaudit de 15 dies de vacances no gaudides del que li correspondrien. Ara, hem de transformar aquests dies en quantitat dinerària. Per a això, hem de conèixer el nostre salari diari per multiplicar-lo pels dies no gaudits:

SEGON PAS: 15 dies no gaudits x 49, 31 € diaris = 739,65 €

Calcular les pagues extres que corresponen proporcionalment

Com a regla general, hi ha dues pagues extraordinàries com a mínim, llevat que el Conveni Col·lectiu aplicable al sector o l’empresa estableixi una altra distribució. La primera, és la paga extra de Nadal que es merita l’1 de gener de l’any en curs; la segona, és la paga extra d’estiu que es reporta l’1 de juliol del mateix any. No obstant això, quan el treballador tingui prorratejades les pagues extres de forma mensual en la nòmina, no es tindran en compte a l’hora de calcular la liquidació.

En el cas anterior, al treballador no li ha estat retribuïdes les pagues extres. Com ha treballat fins al dia 29 de juny, només tindria dret a la paga extra de Nadal, per no haver arribat a la meritació de la paga extra d’estiu l’1 de juliol. Així doncs, el càlcul seria el següent:

1.000 € de paga extra ÷ 360 jornades = 2,7 x 180 dies = 486 €

LA SUMA DELS TRES CONCEPTES: SALARI + PAGUES EXTRES + VACANCES

Un cop tenim calculats aquests tres conceptes, llevat que tinguem altres imports a causa per l’empresa, s’han de sumar per aconseguir la totalitat que ha de quedar reflectida en la liquidació. En el cas d’exemple, en la liquidació del treballador hauria de constar l’import total de 2.655,55 € (1.429,9 € + 739,65 € + 486 €).

Si ens trobéssim davant d’un acomiadament, hauríem d’incloure en la liquidació la corresponent indemnització que es reconeix per llei al treballador. No obstant això, és important distingir que quitança i indemnització per acomiadament són diferents, ja que la liquidació liquida el deute de l’empresa amb el treballador en finalitzar la relació laboral i està obligat a lliurar-sempre. No obstant això, la indemnització legal per acomiadament no sempre li correspon al treballador, com pot ser en la situació d’un acomiadament disciplinari on si s’ha de fer lliurament de la liquidació, però no té dret a indemnització.

SI NO ESTIC D’ACORD AMB LA LIQUIDACIÓ, QUÈ FAIG?

El treballador pot requerir les quantitats errònies o absents en la liquidació mitjançant una reclamació de quantitat (amb el termini d’1 any des que es pogués exercir l’acció) o simultàniament amb la impugnació de l’acomiadament (amb el termini de 20 dies des de la data efectiva de l’acomiadament).

No obstant això, davant de qualsevol dubte o reclamació que ens sorgeixi després de revisar el nostre quitança, és aconsellable rebre un assessorament legal i recórrer a un tercer especialista perquè revisi que la liquidació i assegurar-se que és correcte.

Per això, en FONTELLES ADVOCATS, estem a la teva disposició com advocats laboralistes que et podem assessorar i ajudar en la teva reclamació sobre la quitança.

Si vols més informació, al nostre canal tindràs vídeos sobre el dret laboral o pots tornar a llegir-te aquest article sobre “Com calcular la teva indemnització per acomiadament“.

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés