La meva empresa no em paga, què he de fer?

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

La meva empresa no em paga, què he de fer? Si la teva empresa no et paga estaran constituint una infracció molt greu ja que vulnera els següents articles del
de l’Estatut dels Trabajadors

Artícle 4.2.f

A la percepció puntual de la remuneració pactada o legalment establerta.

articles 29.1

La liquidació i el pagament del salari s’han de fer puntualment i documentalment en la data i lloc convinguts o d’acord amb els usos i costums. El període de temps a què es refereix l’abonament de les retribucions periòdiques i regulars no pot excedir d’un mes. El treballador i, amb la seva autorització, els seus representants legals, tindran dret a percebre, sense que arribi el dia assenyalat per al pagament, bestretes a compte del treball ja realitzat. La documentació del salari s’ha de fer el lliurament al treballador d’un rebut individual i justificatiu del pagament. El rebut de salaris s’ha d’ajustar al model que aprovi el Ministeri de Treball i Seguretat Social, llevat que per conveni col·lectiu o, si no, per acord entre l’empresa i els representants dels treballadors, s’estableixi un altre model que contingui amb la deguda claredat i separació les diferents percepcions del treballador, així com les deduccions que legalment procedeixin. La liquidació dels salaris que corresponguin als qui presten serveis en treballs que tinguin el caràcter de fixos discontinus, en els supòsits de conclusió de cada període d’activitat, es durà a terme amb subjecció als tràmits i garanties que estableix l’apartat 2 de l’article 49.

FOGASA

En aquesta situació, molts treballadors opten per no reclamar per la por de ser acomiadat. Es tracta d’un error ja que el percentatge de cobrament en reclamar judicialment és molt alt, perquè si l’empresa finalment no pot pagar, hi ha el Fons de Garantia Salarial, FOGASA. En aquest article us expliquem més detalladament FOGASA.

Com sempre recomanem, el millor és assessorar-se amb un bon advocat laboralista per conèixer tots els pros i contres de dur a terme una reclamació.

La meva empresa no em paga, carta d’acomiadament

L’acomiadament s’ha de comunicar per escrit al treballador, fent constar la causa o fets que el motiven i la data d’efectes. Aquesta comunicació s’acompanyarà de la proposta del document de liquidació de les quantitats degudes (la liquidació) i, en cas que es tracti d’acomiadament per causes objectives, haurà a més de posar a disposició del treballador la indemnització corresponent.

Mentre no es lliuri la carta d’acomiadament el treballador ha d’acudir al seu lloc de treball perquè l’empresa no pugui al·legar abandonament del lloc de treball. En aquest article aprofundim més en la carta d’acomiadament.

Si vols saber més sobre quan es cobra una liquidació, no et perdis el nostre vídeo d’Fontelles Advocats.

La decisió de l’empresari d’acomiadar un treballador, ha de ser impugnada en un judici, previ intent de conciliació, mitjançant la presentació de l’oportuna demanda.

En la demanda es pot instar a declarar l’acomiadament improcedent o nul i s’haurà de reclamar totes les quantitats salarials que s’han (salari base, complements, plusos, pagues extraordinàries, hores extraordinàries, etc.).

Baixa en la Seguritat Social

Si el treballador ha estat sense haver estat donat d’alta a la Seguretat Social durant algun temps de la vinculació laboral, haurà de fer-ho constar també a la demanda perquè sigui reconegut en una sentència judicial. La sentència l’ha d’aportar després a la Inspecció de Treball perquè procedeixi a liquidar les quotes a la Seguretat Social corresponents.

20 días per a reclamar des de la data de l’acomiadament

Com ja hem comentat moltes vegades en aquest bloc, el termini per presentar la demanda d’acomiadament davant el Jutjat del Social és de 20 dies hàbils després de la data efectiva de l’acomiadament. Si presentés una papereta de conciliació el termini s’incrementa 15 dies naturals.

La meva empresa no em paga: Vies per a reclamar

Com hem esmentat, si una empresa es demora de manera reiterada en el compliment del pagament de la nòmina als seus treballadors, el treballador disposa d’aquestes tres vies per fer valer els seus drets:

  1. Reclamació de quantitat pels salaris i altres conceptes que l’empresa li degui.
  2. Extinció de la relació laboral, amb dret a la indemnització per acomiadament improcedent, si han passat tres o més mesos
    Les reclamacions exposades, el termini de prescripció per presentar demanda és d’1 any (article 59.2 de l’Estatut dels Treballadors). Cal recordar que aquestes demandes es poden presentar de manera conjunta o separadament.
  3. Inspecció de Treball, com hem comentat, també es pot fer en paral·lel una denúncia de la situació irregular a Inspecció de Treball. També es podrà presentar denúncia davant la Inspecció de Treball de forma paral·lela perquè es duguin a terme les actuacions oportunes per investigar si alguna acció de l’empresa pot ser constitutiva d’infracció administrativa.

En qualsevol cas per a qualsevol consulta que puguin tenir poden consultar amb els nostres professionals en Fontelles Advocats o escriure’ns a info@fontelles.com o trucar-nos al 93.159 32 32.

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés