El permís per cura del lactant

El permís de lactància es tracta del dret reconegut en l’Estatut dels Treballadors, a una hora d’absència diària a la feina remunerada, que es pot dividir en dues fraccions fins que el menor compleixi 9 mesos, llevat que el conveni col·lectiu estableixi un termini superior . Aquest permís s’incrementa proporcionalment en cas que el part, l’adopció o l’acolliment sigui múltiple.

Permiso de lactancia

Preavís i selecció de l’horari durant el permís de lactància

El treballador / a no pot absentar-se del treball sense avisar, això podria considerar-se una falta disciplinària. Per exercir aquest permís s’ha de preavisar l’empresari amb 15 dies d’antelació, o aquella antelació que determini el conveni col·lectiu. S’ha de precisar quan es preavisi a l’empresa, l’inici del període, així com el de finalització.

En principi, els treballadors són els que tenen la potestat per decidir les hores d’absència que els convenen, dins de la jornada ordinària, és a dir, aquest dret no abasta la possibilitat de decidir sobre el canvi d’un torn horari.

Els convenis col·lectius poden fixar criteris de concreció o per acord amb l’empresa.

Qui pot exercir el dret del permís de lactància?

Aquest dret és un dret individual que no distingeix entre homes i dones. Encara que només pot ser exercit per un dels progenitors si tots dos treballen. Es té dret a gaudir d’aquest permís tant en part natural com en adopció i acolliment.

Discrepàncies a l’hora de concretar l’horari

Suposant que l’empresa no acceptés l’horari seleccionat pel treballador, aquesta decisió és totalment contrària a dret i pot ser impugnada davant els tribunals en un procediment urgent i de tramitació preferent per afectar un dret de conciliació de la vida laboral i familiar, així com, a més, es pot demanar també una indemnització pels danys i perjudicis causats.

És important saber que es tenen 20 dies (no s’han de tenir en compte els dissabtes, diumenges i festius) hàbils per impugnar el desacord de l’empresa. El judici se celebra transcorreguts 5 dies següents a l’admissió de la demanda. La sentència que es dicti no es pot recórrer.

Protecció d’aquest dret

L’acomiadament en l’exercici d’aquest dret i per causa d’aquest, suposa la nul·litat de l’acomiadament i això comportaria la immediata readmissió del treballador / a afectat per l’acomiadament.

lactancia - Permiso de lactancia

Possibilitat d’acumular les hores de lactància

 

Aquesta possibilitat existia amb anterioritat de la Reforma Laboral de l’any 2012. Anteriorment, era possible que, en comptes de gaudir les hores de forma diària es poguessin acumular en un dia. Això ja no és possible llevat que no estigui previst en el conveni col·lectiu o que hi hagi acord amb l’empresari.

L’exercici d’aquest dret

Un cop sol·licitat aquest dret, s’ha d’exercir el permís de lactància per a tal finalitat. Si no fos usat per a això, podria ser causa d’acomiadament disciplinari.

(Sentència núm. 7763/2000 de 29 setembre de l’Tribunal Superior de Justícia de Catalunya)

També pots veure aquest vídeo que vam fer sobre la baixa per risc durant l’embaraç o llegir-lo.

 

Resumen
El permís per cura del lactant, tot el que cal saber
Nombre del artículo
El permís per cura del lactant, tot el que cal saber
Descripción
El permís per cura del lactant, es tracta d'una hora d'absència diària a la feina remunerada, que es pot dividir en dues fraccions fins que el menor compleixi 9 mesos, llevat que el conveni col·lectiu estableixi un termini superior.
Autor
Editor
Fontelles Advocats
Logo del editor

Leave a Reply