Què has de tenir en compte per demanar vacances?

Demanar vacances, per què i per a què? Les vacances es tracten d’un dret individual i irrenunciable per recuperar-psíquica i físicament de la feina realitzada durant l’any i per tenir un període d’esplai més prolongat que els caps de setmana. La llei, com l’Organització Internacional del Treball estableixen que han de retribuir com si es tractés de treball realitzable, és a dir, una retribució ordinària comparable al període d’activitat laboral.

Pedir vacaciones

Possibles pràctiques irregulars que has de tenir en compte pel que fa al dret a vacances

El seu caràcter de dret irrenunciable fa que no sigui possible per part de l’empresa canviar les vacances per salari, la rebaixa dels dies de gaudi mitjançant sanció o injustificadament o la denegació rotunda del dret, entre d’altres.

D’altra banda, el seu caràcter retribuït prohibeix també que l’empresa pugui acomiadar la persona del treball en el període de vacances i la torni a contractar en període laboral per evitar així la retribució corresponent i causant situació d’atur al treballador durant aquest període.

Dies que em corresponen i manera de decidir el període de vacances

El mínim legal de vacances són 30 dies a l’any i el treballador / a tindrà dret a conèixer les dates que li corresponen, com a mínim, amb dos mesos d’antelació al seu gaudi, llevat que el conveni estableixi un major. S’ha de tenir en compte també, que els tribunals han establert que no pot iniciar-se el gaudi de les vacances en un dissabte, diumenge o dia festiu.

Cada empresa haurà de fixar els períodes de vacances d’acord amb la planificació establerta en el conveni col·lectiu. No obstant això, per a la fixació de les dates concretes del gaudiment de les vacances de cada treballador / a, haurà de ser acordat entre empresa i treballador / a.

Si no s’arribés a un acord amb l’empresa, què he de tenir en compte per fixar la data que desitjaria?

Si no hi ha acord, el treballador / a no les podria prendre pel seu compte, ja que això podria ser causa d’acomiadament disciplinari.

Si l’empresa ja hagués fixat una data unilateralment, es disposen de 20 dies hàbils (és a dir, descomptant les dissabtes, diumenges i festius) per a interposar una demanda que serà tramitada per un procediment urgent.

Si la data encara no estigués fixada, s’haurà d’interposar la demanda amb dos mesos d’antelació a la data pretesa de gaudi.

En aquest cas, et recomanem el nostre artícle sobre consells per contractar un advocat perquè t’acompanyi en aquest procés.

Si no les gaudeixo en un any perdo les vacances?

El gaudi de les vacances s’ha de produir dins de l’any natural que corresponguin (de gener a desembre), si no es gaudeixen abans del 31 de desembre, caduca el dret a gaudir-les, per tant, no es podrien acumular l’any següent. En suma, és important cada any assegurar-se gaudir de les vacances corresponents. Això té algunes excepcions, en cas d’incapacitat temporal, com expliquem més endavant.

Com afecta una baixa en les vacances
En cas de baixes temporals que impossibiliten gaudir de les vacances d’aquí a un any natural, des del principi de l’any, gener, a finals, desembre, el treballador podrà gaudir un cop finalitzi la baixa. Sempre que no hagin passat més d’un any i mig des de la finalització de l’any en què va començar la seva incapacitat temporal.

La liquidació de les vacances

Independentment del motiu o causa d’extinció de la relació laboral, les vacances que no han gaudit en aquest any natural (de gener a desembre) han de ser recompensades econòmicament, això s’ha de reflectir en la liquidació. No hi haurà compensació econòmica sobre aquelles que no han gaudit transcorregut ja l’any natural (passat el 31 de desembre), perquè hauria caducat la possibilitat de reclamar-les.

Si tens dubtes pots veure aquest vídeo sobre les vacances.

Resumen
Què has de tenir en compte per demanar vacances?
Nombre del artículo
Què has de tenir en compte per demanar vacances?
Descripción
Què has de tenir en compte per demanar vacances? Possibles pràctiques irregulars que has de tenir en compte pel que fa al dret a vacances. Puc perdre les vacances?
Autor
Editor
Fontelles Advocats
Logo del editor

Leave a Reply