Contracte per obra o servei determinat

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

Contracte per obra o servei determinat. En el model laboral espanyol, es presumeix que la contractació ha de ser indefinida, llevat que es doni alguna de les tres causes establertes en l’Estatut dels Treballadors, per la qual cosa seria possible contractar temporalment a un treballador, que són:

  • El contracte eventual per circumstàncies de la producció: quan es necessita temporalment, més treballadors per realitzar l’activitat habitual de l’empresa. Per exemple, perquè l’empresa ha tingut un gran nombre de comandes en un mes concret.
  • Contracte d’interinitat: quan es necessita contractar temporalment a algú per substituir un altre treballador. Per exemple, perquè un treballador està de baixa d’incapacitat temporal.
  • D’obra i servei, que expliquem en aquesta entrada del bloc.
Contrato-por-obra-servicio

Què és el contracte d’obra i servei?

El contracte d’obra i servei és un contracte pel qual es realitza una obra o servei determinat, amb autonomia i substantivitat pròpies dins de l’activitat de l’empresa. Seria el cas, per exemple, que en una gestoria es fessin malbé diversos ordinadors i contractés a algú durant uns dies per reparar-lo.

Quina és la seva màxima durada del contracte d’obra i servei?

La durada d’aquest contracte mai pot ser superior a tres anys, encara que hi ha la possibilitat d’ampliar per dotze mesos més per conveni col·lectiu de sector d’àmbit estatal, o si no hi hagués estatal, per conveni de sector d’àmbit inferior (comunitat autònoma, provincial, entre d’altres).

Referent als requisits que ha de complir aquest contracte.

Aquest contracte ha de, en primer lloc:

  • Constar per escrit, per imperatiu legal
  • Que efectivament l’obra, present autonomia i substantivitat pròpia en l’empresa.
  • Ha d’identificar amb precisió i claredat el contracte, l’obra o servei que constitueix el seu objecte.
  • En cas que se subscrigui aquest contracte, el treballador només pot dedicar-se a aquella obra o servei pel qual se li ha contractat i no en altres activitats de l’empresa.

Com sé la feina que exerceixo correspon a una obra o servei determinat o hauria de ser indefinit?

Aquest punt és el que generalment suscita més controvèrsies. Ens trobem davant d’una obra i servei determinat si aquestes responen a una necessitat conjuntural de l’empresa, és a dir, una activitat separada o diferent de l’habitual en aquesta.

En el cas que la prestació de serveis respongui a una necessitat permanent, estructural per correspondre a una activitat habitual de l’empresa, aquell contracte hauria de ser un contracte indefinit, per tant, el treballador es trobaria fraudulentament contractat. És clar que aquest problema pot ser solucionat a través d’un adequat servei jurídic.

Altres supòsits que suposen la transformació de contracte d’obra o servei a indefinit

Que no compleixi els requisits anteriorment citats (ha de constar per escrit, especificar la causa, que tal causa sigui veritablement existent i que el treballador es dediqui exclusivament a això).
Si, un cop finalitzada la durada del contracte d’obra, no s’hagués produït denúncia i es continua prestant els serveis a l’empresa.
Per falta d’alta a la Seguretat Social si hagués transcorregut un temps igual o superior al període de prova.

El període de prova

Abans de tot, perquè el període de prova sigui vàlid, ha de constar per escrit en el contracte de treball. Si no fos així s’entendria com si tal període de prova no hagués existit.

El temps del període de prova ha de ser allò establert en primer lloc, en el conveni col·lectiu. En cas que no es pronunciés el conveni col·lectiu, el període de prova hauria de ser de sis mesos per als tècnics titulats i dos mesos per als altres treballadors.

Tanmateix, això té una excepció: si el contracte d’obra i servei -i en la resta de contractes temporals- no superessin els sis mesos de durada, el període de prova no podrà superar 1 mes. No obstant això, si el conveni col·lectiu estableix un superior, s’estarà a allò que digui el conveni col·lectiu.

L’extinció del contracte d’obra i servei

Per a la seva extinció, l’empresa ha d’avisar per un termini de 15 dies si el contracte ha estat superior a un any. Si l’empresa no complís aquesta obligació, haurà d’indemnitzar al treballador amb els dies de salari corresponents als dies de preavís incomplert.

La indemnització de finalització del contracte

Es té dret a rebre una indemnització proporcional de la quantitat que resulti d’abonar els dies de salari que corresponguin per cada any de servei, o allò que estableixi el conveni col·lectiu. Actualment i des del 2015, aquesta indemnització està fixada amb l’import de 12 dies de salari per cada any de servei.

Davant de qualsevol dubte o consulta sobre la teva relació laboral i les accions per protegir els teus interessos i drets com a treballador / a, no dubtis a assessorar-te legalment. Des del despatx FONTELLES ADVOCATS, et podem assessorar en el necessari i vetllar pels teus interessos com a advocats laboralistes.

En aquest enllaç trobaràs més informació sobre el contracte per obra o aquí.

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés