SEPE: Modalidades contractuales

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

El Servei Públic d’Ocupació Estatal és un organisme autònom adscrit a Ministeri de Treball que, juntament amb els Serveis públics d’ocupació de cada comunitat autònoma, formen tot el conjunt de sistema de la Seguretat Social.

SEPE

Es va dissenyar aquest organisme amb la finalitat de contribuir a el desenvolupament de les polítiques d’ocupació, gestió de sistema de protecció de la desocupació i garantir tota la informació relativa a l’mercat de treballar amb l’única i exclusiva finalitat, de la inserció i permanència en el mercat laboral del conjunt de la ciutadania que engloba tant a treballadors com a emprenedors i empresaris.

Existeixen en l’àmbit laboral actual, diferents tipologies de contractes usats. A la pàgina web de l’SEPE es nomena aquestes diferents categories:

No obstant això, en primer lloc, detallarem les principals característiques dels contractes en general.

  1. El contracte ho pot signar els majors de 18 anys (i emancipats); majors de 16 anys i menors de 18 anys amb l’autorització corresponents dels progenitors o tutors legals. Els estrangers, d’acord, amb la legislació aplicable.
  2. El contracte es pot dur a terme de forma escrit o de paraula. No obstant, serà per escrit quan la llei així ho imposi.
  3. A trets genèrics, tot contingut de l’contracte de treball haurà de fer esment a les dades d’ambdues parts, la categoria professional, hores totals de treball realitzat a la setmana, temps de període de prova (si s’estableix) i la durada de l’contracte.
  4. Val a dir que tot treballador, sense importar el sector i de el tipus de contracte, gaudeix de tots els drets i obligacions, pròpies de les relacions laborals.

Tipologies contractuals

Contracte indefinit

La principal característica d’aquest contracte és que és de durada il·limitada en el temps, és a dir, no està subjecte a un a data de finalització. Aquest contracte es pot formalitzar per escrit o verbalment i es pot establir a jornada completa, jornada parcial o fixos discontinus.

Contracte temporal

El contracte temporal sí que té una data certa de finalització, és a dir, es presten els serveis retribuïts per un temps determinat. La formalització es pot realitzar per escrit o de paraula. Es pot establir també a temps complet o parcial. És comú aquesta temporalitat en els contractes per circumstàncies eventual de la producció en què es permet la formalització de l’contracte per escrit si la durada de la mateixa no supera les quatre setmanes.

Contracte per a la formació i aprenentatge

Els contractes de formació i aprenentatge només es poden establir com un instrument per a les persones (estudiants), que van a obtenir una titulació, en un règim d’alternança entre l’activitat laboral realitzada en el si d’una empresa amb els estudis impartits en un centre formatiu professional per a ocupació o sistema educatiu.

Contractes en pràctiques

EL objecte d’aquest contracte és posar en pràctica professional el coneixement adquirit en la seva etapa de formació, adequada al seu nivell d’estudis. Es tracta no només d’adquirir experiència laboral sinó adquirir-la, especialment, sobre els estudis que ha estudiat.

Es destina, principalment, a joves en la seva primera incursió en l’àmbit laboral a què pertanyen pels seus estudis. S’ha de formalitzar per escrit i es podrà concertar amb qui tingui en possessió la titulació universitària o de formació professional, de grau mitjà o superior, oficialment reconeguts.

En conclusió, hi ha diferents tipologies de contractes. És important que el treballador tingui coneixement de quin tipus de contracte se li va oferir i amb quina finalitat per al tipus de servei pel qual se li ha contractat.

Més informació sobre les Bonificacions i incentius per a la contractació de treballadors.

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés