Quina indemnització per acomiadament em correspon?

Per conèixer la indemnització per acomiadament que et pertany, has de calcular la indemnització per la rescissió de relació contractual en base tres factors: el tipus d’extinció de contracte, antiguitat en una empresa i el salari anual. A més des de la reforma laboral de l’any 2012 s’han de tenir en compte els darrers canvis introduïts en 6 de juliol per la Llei 3/2012.

Què fer si t’han acomiadat?

Tipos d’acomiadaments:

Si us han acomiadat i sou a Barcelona, truqueu-nos i us farem una primera avaluació telefònica de forma absolutament confidencial i gratuïta.

Advocat expert en assetjament laboral i acomiadaments

93 159 32 32

Cal recordar que amb la reforma laboral de 2012 es va implantar un acomiadament més barat i, com a norma general, serà procedent; dóna més facilitats a l’empresari per canviar jornades, torns, funcions i salaris; introdueix un contracte específic per a Pimes i emprenedors; estableix nous incentius per a la contractació indefinida; i possibilita els acomiadaments col·lectius en les administracions i empreses públiques, entre altres mesures.

Hem realitzat aquest vídeo resum explicatiu sobre l’acomiadament:

Tres factors clau per tenir en compte en la indemnització per acomiadament:

La indemnització per acomiadament depèn fonamentalment de tres factors:

A) El salari brut anual, és el que percep un empleat en el moment de ser acomiadat per l’empresa. Aquí s’inclouen tant les pagues extraordinàries, les comissions, plus i altres complements, la mitjana de l’any d’hores extres, la paga de productivitat i els bonus en funció d’objectiu i també alguns salaris en espècie com pot ser l’automòbil o un habitatge propietat de l’empresa. Així doncs, aquí quedarien exemptes les dietes, propines o les aportacions a la Seguretat Social.
B) L’antiguitat de l’empleat en una empresa. Es comptarà en dies però per poder aplicar les indemnitzacions corresponents, el millor és calcular en funció dels mesos que fa que treballes a l’empresa. Si algun mes has treballat només alguns dies es comptarà com un mes sencer. Per exemple;

  • Si treballes del 10 de gener al 2014 al 9 de febrer del 2015 compta com 12 mesos.
  • Si treballes del 10 de gener al 2014 al 9 de febrer del 2015 compta com 13 mesos.
  • Si treballes del 10 de gener al 2014 al 9 de febrer del 2015 compta com 13 mesos.

C) Tipus d’extinció de contracte per al qual hagi estat acomiadat; acomiadament objectiu o acomiadament disciplinari declarat improcedent. Quan un acomiadament és procedent no hi ha dret a la indemnització però sí que es cobra la liquidació, com ja vam comentar en aquest article Quan es cobra la quitança?

Modalidats d’indemnització per acomiadament

Acomiadament objectiu: Indemnització de 20 dies per any treballat

L’empresa està obligada a pagar en el mateix moment de l’acomiadament a un treballador que rep una carta amb acomiadament objectiu, una indemnització de 20 dies per any treballat. El límit és de 12 mensualitats, per tant, això vol dir que la suma de la indemnització no podrà superar el salari mensual multiplicat per 12.

Acomiadament improcedent després del 12/02/12 – Indemnització de 33 dies per any treballat

Si el contracte va començar amb data posterior al 12 de febrer de l’any 2012 i si l’acomiadament és declarat improcedent, l’empresa ha d’optar entre o bé readmetre a aquest treballador o indemnitzar a l’empleat per 33 dies per any treballat, amb un límit de 24 mensualitats. Per tant, la compensació indemnitzatòria no pot superar el salari mensual per 24 mesos.

Indemnització 33/45 – Anterior al 12 de febrer de l’any 2012.

En el moment de calcular la indemnització per acomiadament declarat improcedent amb un contracte amb data anterior al 12 de febrer de 2012, s’ha de comptar de dues maneres diferents. En primer lloc abordarem els dies d’antiguitat previs a la data esmentada (12/02/12) i la indemnització serà de 45 dies per any treballat. En aquest tram el límit màxim és de 42 mensualitats.

En el segon tram es computarà des del 12 de febrer de 2012 a endavant i es liquidarà la indemnització a raó de 33 dies per any treballat. Hi ha màxim de 24 mensualitats.
Un cop hem calculats els dos trams, haurem de sumar-los per obtenir la xifra total de l’acomiadament.

Com es calculen el salari base en dies en una extinció de contracte?

El còmput es realitza en funció del “salari-dia” i el nombre total de “dies treballats”.

El cómputo se realiza en función del “salario-día” y el número total de “días trabajados”.

Primer pas: calcular el “salari-dia”

Per conèixer el salari diari de cada treballador, només cal sumar les nòmines dels últims 12 mesos. En aquesta part s’inclou les pagues extres si no estiguessin prorratejades. Amb aquesta suma obtindrem el salari brut anual.

Una vegada que coneixem el salari brut anual, es divideix entre 365, per saber el salari diari o salari-dia.

Millor veure-ho amb un exemple:

El Empleat A.M. cobra tots els mesos 1.500 € bruts. A més al juliol i desembre rep una paga extra de 1.500 € també. Per calcular el salari brut anual és necessari multiplicar i després sumar les dues pagues extra de 1.500 €.

Salari anual: 18.000 + 3.000 = 21.000 €

Salari dia: 21.000 € / 365 dies = 57,53 €

Segon pas: Calcular l’antiguitat en mesos

El càlcul es fa en funció dels dies que hem treballat a l’empresa. Per saber el nombre de mesos podem fer ús d’alguna eina en línia que permet calcular el nombre de mesos entre dues dates, com seria ser acudir a aquesta pàgina web per conèixer les dates.

Estem preparant un document Excel elaborat on facilitarem tots els passos. En breu estarà disponible en aquesta entrada de Fontelles Advocats.

Un exemple ràpid que ens serveix per aclarir l’esmentat en el paràgraf anterior: Per conèixer el nombre de dies d’un empleat que treballa l’1 d’abril del 2012 fins al 8 de setembre de 2015, no es calcula restant aquestes dues dates sinó des del 1 abril 2012 fins al 30 de setembre de 2015; és a dir, 42 mensualitats (març 2012 a setembre 2015).

Tercer i últim punt: calcular la indemnització per acomiadament corresponent

Hem comentat que hi ha diferents tipus d’indemnització: Es té en compte l’antiguitat (Abans del 12 de febrer de 2012) i el tipus d’extinció de contracte. Així doncs, el més habitual solen ser les següents compensacions: 20 dies de salari per any treballat, 33 dies per any o 45 dies per any. No obstant això hi ha nombrosos casos d’acomiadament en funció de l’extinció de contracte. En el següent apartat us expliquem tots els casos (has de clicar per poder veure tot el desplegable):

Tipus d’extinció de contracte (clica per a veure’ls tots)

Tipus d’extinció de contracteIndemnització/
dies treballats
Màxim
Causes econòmiques: Acomiad. colectiu (ERE)2012
Causes objectives: Eco., tècniques, organizatives o productives2012
Incumpliment de l’empresari (acom. improcedent)2012
Contracte de formació continua Indefinida: Causes objectives declarat improcedent3324
Contracte de formació contínua Indefinida: Causes objectives declarat procedent2012
Contracte indefinit suport emprenedors: Acomiadament improcedent3324
Contracte indefinit suport emprenedors: Acomiadament procedent2012
Especialitats en els contractes mercantils i d’alta direcció del sector públic estatal76
Resolució voluntària del treballador per trasllat a un altre centre de treball de l’empresa que exigeixi canvi de residència2012
Resolució voluntària del treballador per modificació substancial de les condicions de treball2012
Resolució voluntaria del treballador per causa justa.3324
Mort del treballador151
Mort, incapacitat i jubilació de l’empresari30 1
Extinció de la personalitat jurídica2012
Força major2012

Coneixent el tipus indemnització, s’ha de multiplicar pel salari / dies que ja sabem i el nombre d’anys treballats. Posarem dos exemples: El cas de Juan Antonio (acomiadament objectiu i posterior a l’12/02/2012) i María Isabel (acomiadament disciplinari declarat improcedent i anterior a la data esmentada).

Juan Antonio García Andújar va ser acomiadat per acomiadament objectiu. Ell va treballar en l’empresa C l’1 de maig de 2012 fins el 3 d’abril de 2014, al tractar-se d’un acomiadament objectiu i posterior al 12 de febrer de 2012, la indemnització és de 20 dies de salari per any treballat.

Juan Antonio té una nòmina mensual de 1.500 € bruts a més de dues pagues extra de 1.500 € bruts cadascuna.

A) Nombre de dies per llei segons el tipus d’acomiadament

Com que és un acomiadament objectiu equival a 20 dies per any treballat.

B) Calcular Salari Anual:
1.500 x 12 = 18.000 € i sumar-li les dues pagues extra 1.500 x 2 = a 3.000 €.
Salari anual: 18.000 + 3.000 = 21.000 €.

C) Salari diari de Juan Antonio:

21.000 € / 365 = 57,53 € / dia

D) Total de mesos que ha treball a l’empresa

De l’1 maig 2012 al 30 d’abril de 2014 és un total de 24 mesos, ja que com hem explicat anteriorment s’arrodoneix a l’alça. És com si s’hagués treballat tot el mes.

E) Conèixer les anualitats

24 mensualitats / 12 mesos que té l’any = 2 anualitats.

F) Total de la indemnització

Arribats a aquest punt, el total ho calcularem amb la següent fórmula:

A x E x C = Total

20 dies x 2 anualitats x 57,53 € al dia = 2.301,20 €

Total d’indemnització per extinció de contracte objectiu: 2.301,2 € (Liquidació a part)

Acomiadament improcedent i anterior al 12/02/2012

Maria Isabel Mir Fernández va ser acomiadada i després d’un judici el jutge va dictaminar que es tractava d’un acomiadament improcedent. Ella va estar treballant a l’empresa D l’1 de setembre de 2010 fins al 18 de gener de 2015. Es tracta un acomiadament improcedent i anterior al 12 de febrer de 2012, per tant la indemnització l’haurem de calcular en dos trams.

Maria Isabel té una nòmina de 1.350 € bruts al mes més de dues pagues i mitja extra de 1.350 € bruts cadascuna.

A) Nombre de dies per llei segons el tipus d’acomiadament

En ser un acomiadament improcedent equival a 45 (tram 1) / 33 dies (tram 2) per any treballat.

B) Calcular Salari Anual:

1.350 x 12 = 16.200 € i sumar-li les dues pagues extres 1.350 x 2,5 = 3.375 €.
Salari anual: 16.200 + 3.375 = 19.575 €.

C) Salari diari de Maria Isabel:

19.575 € / 365 dies = 53,63 € / dia

Salari diari de Maria Isabel: 53,63 € / dia

D) Total de mesos que Maria Isabel ha feina a l’empresa

Maria Isabel va estar treballant a l’empresa D l’1 de setembre de 2010 fins al 18 de gener de 2015. Això és un total de 4 anys i 5 mesos o el que és el mateix, 53 mesos.

D’aquests 53 mesos haurem de saber a quin va a cada tram, per això calculem de la següent manera:

Tram 1: de l’1 de setembre de 2010 al 29 febrer 2012 (18 mesos)

Tram 2: l’1 de març de 2012 al 30 gener 2015 (35 mesos).

E) Conèixer les anualitats

Tram 1: 18 mesos / 12 = 1,5

Tram 2: 35 mesos / 12 = 2,9

F) Total de la indemnització

Arribats a aquest punt, el total ho calcularem amb la següent fórmula:

Tram 1 (A x E x C) + Tram 2 (A x E x C) = Total

Tram 1 (A x E x C):

45 dies x 1,50 anualitats x 53,63 € al dia = 3.620,02 €

Tram 2 (A x E x C):

33 dies x 2,92 anualitats x 53,63 € al dia = 5.167,78 €

Total (Tram 1 + tram 2): 8.787,80 €

El total indemnització per acomiadament de Maria Isabel és 8.787,80 € (Liquidació a part)

Per explicar millor aquest concepte, hem realitzat aquest vídeo per explicar punt per punt aquest tipus d’acomiadament:

Abogado laboralista: Cómo calcular el finiquito

Si tienes cualquier duda acerca de tu rescisión de contrato, no dudes en ponerte en manos de profesionales. Fontelles Advocats es un bufete de abogados especializados en el derecho laboral que os atenderá para defender vuestros intereses.

Nuestros datos de contacto son a través de formulario de la parte derecha de la página, nuestro correo electrónico info @ fontelles.com o nuestro teléfono 93 159 32 32.

¿Buscas asesoramiento jurídico? Te ayudamos en cualquier trámite: indemnización, despidos, EREs. Ponte en las mejores manos.

Más información:

Demana cita ara ☎️:

Fontelles Advocats
93 159 32 32

Mobbing a les empreses

Entrevista a doble pàgina a La Vanguardia sobre el “boreout” laboral

Fontelles-boreout

Entrevista a 8TV sobre l’assetjament laboral

Entrevista a ‘Els Matins de TV3’ sobre les víctimes d’assetjament a la feina

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés