Denúncia a Inspecció de Treball

Com ja vam comentar en anteriors ocasions, una forma de denunciar les infraccions que està cometent una empresa dins del seu àmbit laboral, és acudir a la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS). La ITSS és un organisme de l’Administració Pública que serveix per garantir el compliment de la normativa laboral i social per part dels empresaris i treballadors, així com per aplicar les corresponents sancions davant els incompliments.

Denuncia Inspección de trabajo

Una de les formes per fer que la Inspecció de Treball actuï davant d’una infracció legal de qualsevol matèria laboral, és a través de la denúncia directa de qualsevol ciutadà, sense necessitat que sigui el propi treballador. La Inspecció també pot actuar per iniciativa pròpia o per sol·licitud d’altres organismes administratius i judicials.

Ara bé, el denunciant diferent al treballador no podrà participar en la inspecció, ja que ha de tenir la condició d’interessat en el procediment sancionador. L’interessat és el titular dels drets o interessos legítims de forma individual o col·lectiva per personar-se en el procediment i conèixer totes les actuacions d’investigació fins a finalitzar amb la resolució definitiva. També podeu presentar-aquells interessats amb drets afectats que no haguessin denunciat, sempre que sigui abans de la resolució.

En la denúncia formal, ha de constar les dades personals de l’denunciant, les dades de l’empresa denunciada, la descripció dels fets il·lícits, la data en què es van produir i els responsables. També es permet adjuntar la documentació que es consideri necessària com a prova dels fets denunciats i útils per a la inspecció. En aquest sentit, hi ha un formulari de denúncia que es facilita per la pròpia Inspecció quan s’acudeix a les dependències públiques, o bé, descarregant a través de la seva pàgina web d’ocupació del Govern d’Espanya.

Tres formes de presentar la denúncia davant la Inspecció de Treball

Per presentar la denúncia davant la Inspecció de Treball, hi ha tres formes:

1. PRESENCIAL. El denunciant pot vos a les oficines de la ITSS corresponents a la província on es trobi, així com en els registres dels organismes administratius que estan a disposició en l’Administració de l’Estat, les comunitats autònomes i administracions locals. En aquests organismes, se li facilitarà un formulari

2. POSTAL. El formulari de denúncia també es pot enviar mitjançant carta dirigida a l’oficina corresponent d’Inspecció Provincial de Treball, sense necessitat de personar-se. No obstant això, si s’opta per aquesta via, el denunciant ha d’estar identificat mitjançant còpia de DNI i autoritzar expressament que la Inspecció pot verificar les dades d’identitat.

3. TELEMÀTICA. Si es té a disposició un DNI electrònic o signatura electrònica a través de certificat, es pot presentar denúncia a través de la Seu electrònica de l’Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.
No obstant això, si es presenta una denúncia davant la Inspecció de Treball, no pot ser anònima, sinó que aquí la persona interessada a denunciar ha d’identificar-per comunicar-li les actuacions inspectores, poder obtenir la informació necessària i l’emissió d’informe. Tot i així, encara es garanteix l’anonimat, ja que l’empresari no coneixerà sobre la identitat de denunciant pel deure de secret que tenen els inspectors i funcionaris d’aquest organisme.

Buzon-Lucha-fraude-laboral

Bústia de Lluita contra el frau laboral

Una excepció és el “Bústia de Lluita contra el frau laboral” facilitat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a través de la seva pàgina web de la bústia contra el frau, on qualsevol ciutadà pot denunciar qualsevol irregularitat en matèria laboral, seguretat social o prevenció de riscos laborals de forma anònima i es posarà en coneixement a la Inspecció de Treball. Ara bé, un inconvenient d’aquest mecanisme és que el denunciant anònim no serà part de la inspecció i no tindrà coneixement de les sancions finals. Per a això, s’hauria d’acudir igualment a la denúncia formal on han de constar totes les dades personals.

Finalment, cal tenir en compte que no totes les denúncies s’admeten a tràmit de manera directa, ja que la Inspecció de Treball pot iniciar un període d’informació prèvia per conèixer el cas concret i la conveniència o no de procedir a les actuacions inspectores.

Davant de qualsevol dubte en un procediment o actuació d’inspecció oberta per la ITSS, podem assessorar-te. En Fontelles Advocats estem a la teva disposició com a advocats laboralistes especialitzats.

Demana cita ara ☎️:

Fontelles Advocats
93 159 32 32

30 Minuts de TV3 sobre el mobbing a les empreses.

Entrevista a doble pàgina a La Vanguardia sobre el “boreout” laboral

Entrevista a 8TV sobre l’assetjament laboral

Entrevista a ‘Els Matins de TV3’ sobre les víctimes d’assetjament a la feina

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés