Evolució de l’ocupació a Espanya (Atur i afiliació a la Seguretat Social)

Aquest article fa referència a l’informe del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social que es va presentar aquest any sobre l’evolució de l’ocupació. La font de les dades està extreta d’aquest document.

Variació interanual de l’atur registrat

És un fet que la variació interanual de l’atur ha estat positiva tal com mostra aquest gràfic. No obstant això, en aquestes dades no es recullen que la majoria de llocs de treball nous no han estat fixos o fins i tot tal com explicava el diari el Mundo tres de cada 10 contractes temporals duren menys de set dies.

No obstant això, les dades possitves han estat (a maig de 2016):

Evolución del empleo interanual

Evolució de l’ocupació: Atur

• Hi ha 3.891.403 aturats
• El nombre d’aturats ha disminuït en 119.768 persones.
• La major reducció de l’atur registrat en un mes de maig de tota la sèrie històrica.
• L’atur baixa de 4 milions de persones per primera vegada des de 2010 i se situa a nivells de 2009.

Afiliació a la Seguretat Social

• L’afiliació a la Seguretat Social va créixer aquest mes 198.004 persones.
• Es tracta del segon millor dada d’afiliació en l’última dècada (després 2015 en què es van crear 213.015 afiliats).

Evolució de l’ocupació:Autònoms

A data de l’informe, havien gairebé 3,2 milions d’autònoms, al febrer de 2013, no s’arribava per molt poc als 3 milions. Aquesta data s’acosta a la de juliol de 2007 on havien 3.3 milions de autònoms.

Variació interanual de l’atur a Europa

Com hem comentat, aquest informe mostra una bona tendència però encara és insuficient. Portem 27 trimestres de crisi d’ocupació encara hi ha menys 461.000 lloc respecte a l’inici de la crisi.

Tasa desempleo Europeo Espala

Tal com mostra aquesta gràfica amb dades de l’Eurostat, la mitjana europea pel que fa a la taxa d’atur es refereix és de 8,7%, Espanya està molt allunyada, amb un 20,4% d’atur, només per sota de Grècia, amb un 24,2% d’atur.

Leave a Reply