Estatut dels Treballadors, què es?

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

En l’àmbit de les relacions laborals, és freqüent que se’ns remeti o es faci referència a articles que conté l’Estatut dels Treballadors en diverses notificacions, documents o en situacions tan habituals com pot ser en una carta d’acomiadament. Davant d’aquesta referència, segurament la pregunta és, però què és l’Estatut dels Treballadors? En aquest article donarem una resposta a aquesta pregunta i les principals claus bàsiques per aconseguir comprendre aquesta legislació tan rellevant i útil que regula gran part de la relació entre treballador i empresa.

firma contrato

Què es l’Estatuto dels Treballadors?

L’Estatut dels Treballadors és un codi legislatiu d’aplicació als treballadors per compte d’altri que, de forma voluntària, prestin uns serveis retribuïts dins l’àmbit d’organització i direcció d’un empresari ocupador. Per tant, el seu principal objectiu és establir una regulació de la relació laboral entre l’ocupador i l’empleat que sorgeix a partir de la celebració d’un contracte de treball.
No obstant això, cal tenir en compte que l’Estatut dels Treballadors és una normativa de conceptes genèrics i fonamentals que han d’existir com a mínim en una relació laboral, i és possible que ens trobem amb matèries que són concretades i desenvolupades per altres fonts de dret laboral.
Per tant, si un treballador vol conèixer què regulació li és aplicable en una determinada matèria, primer ha d’acudir al seu contracte de treball i, si no digués res, al conveni col·lectiu ia l’Estatut dels Treballadors, per aquest mateix ordre.

Origen de l’Estatut dels Treballadors

L’Estatut dels Treballadors no és una legislació precisament recent, sinó que el primer Estatut va ser aprovat i publicat al Butlletí Oficial de l’Estat en data de 10 de març de 1980, marcant un abans i un després per als treballadors de la societat espanyola. Tampoc és la primera normativa que regula les relacions de treball, sinó que han existit nombroses legislacions prèvies que van servir com antecedents per a la regulació d’un actual Estatut dels Treballadors.
La present regulació respon al desenvolupament que es preveu del deure i dret a tenir una feina, amb una remuneració digna i sense patir cap discriminació en les relacions de treball, emparat tot això per la nostra pròpia Constitució espanyola del 1978.
Després de diferents modificacions en el temps, actualment, l’Estatut dels Treballadors vigent es troba regulat en el Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 23 de octubre.

¿A qui se l’aplica l’Estatut dels Treballadors?

Tot i que, per norma general, és d’aplicació als treballadors per compte d’altri, hi ha relacions laborals especials que es regulen per lleis específiques, però, al seu torn, també és d’aplicació l’Estatut dels Treballadors, sent els següents tipus de treballadors:

• Càrrecs d’Alta Direcció, sempre que no siguin consellers.
• Servei de la llar familiar.
• Penats en les institucions penitenciàries.
• Esportistes professionals.
• Artistes en espectacles públics.
• Comissionistes o persones que intervinguin en operacions mercantils per compte d’empresari sense assumir el risc i ventura del resultat.
• Discapacitats en centres especials d’ocupació
• Estibadors portuaris.
• Menors sotmesos a mesures d’internament per a complir responsabilitat penal.
• D’altres, relacionat amb professionals de l’àmbit de les Ciències de la Salut en pràctiques i advocats que presten els seus serveis en despatxos d’advocats mitjançant contracte laboral.

No obstant això, hi ha determinats tipus de treballadors que s’exclouen de l’aplicació de l’Estatut dels Treballadors, ja sigui per pertànyer a un règim de legislació diferent o per no complir amb les característiques d’una relació laboral:

• Treballador per compte propi (amb determinades excepcions, com és el cas dels Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents coneguts com TRADE o TAED).• Funcionaris públics o treballadors del sector públic sotmesos al règim administratiu.

• Conseller o membre dels òrgans d’administració en societats mercantils.

• Els treballs familiars o a títol d’amistat o bon veïnatge.

• Prestacions personals obligatòries (cura de fills o dependents, entre d’altres).

• Participació en operacions mercantils, assumint el risc i ventura en el resultat de l’operació.

• Clàusula general: s’exclouen totes aquelles relacions contractuals que no compleixen amb les característiques pròpies d’una relació laboral, sent personal, voluntària, dependent, aliena, retribuïda i que es trobi dins de l’organització i direcció de l’empresari.

Finalment, cal tenir en compte que l’Estatut dels Treballadors prohibeix el treball als menors de setze anys, llevat determinades excepcions relacionades amb el món de l’espectacle i l’autorització dels progenitors.

Contingut principal de l’Estatut dels Treballadors

L’actual Estatut dels Treballadors està dividit en diferents Títols, que es subdivideixen per capítols, seccions i Articles, formant-se d’un total de 92 articles. Així mateix, es forma de diferents Disposicions que pretenen afegir determinats aspectes relatius a l’aplicació de l’Estatut dels Treballadors o la incorporació de les diferents modificacions mitjançant mesures transitòries o de derogació del contingut anterior.
Essencialment, el principal contingut que es regula és el dret a la representació col·lectiva, el contracte de treball i els diferents tipus de contractes que existeixen, el període de prova i la seva durada, els drets i deures que es deriven del contracte de treball per a ambdues parts, les condicions laborals com són la retribució i la jornada laboral, així com la modificació de les condicions del contracte i l’extinció del mateix, regulant l’acomiadament, els tipus i requisits mínims que s’han de complir.

Finalment, és rellevant destacar que, a més del dret dels treballadors a la sindicació, vaga i reunió, es reconeixen un altre tipus de drets laborals en l’Estatut dels Treballadors i que són inherents a tot treballador, en què:
– Dret a l’ocupació efectiva.
– Dret a la promoció i a la formació en el treball.
– Dret a no ser discriminats per raó de sexe, religió, edat, origen, orientació sexual o ideologia.
– Dret a la seva integritat física i a l’existència d’una adequada política de seguretat i higiene laboral.
– Dret que es respecti la seva dignitat i intimitat, amb especial incidència en la protecció del treballador enfront de l’assetjament.
– Dret a percebre la seva remuneració en forma i temps establerts en el contracte.
– Dret a exercitar accions individuals i judicials derivades del seu contracte de treball.

Davant de qualsevol dubte o consulta sobre la teva relació laboral i les accions per protegir els teus interessos i drets com a treballador, no dubtis a assessorar-te legalment. Des del despatx FONTELLES ADVOCATS, et podem assessorar en el necessari i vetllar pels teus interessos com a advocats laboralistes.

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés