¿Contracte per escrit o contracte de forma verbal?

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

La relació laboral sempre s’inicia quan ha un contracte laboral que vincula el treballador i l’empresari. No obstant això, no és inusual que en la contractació de treballadors i en la seva formalització hi hagi incompliments formals o fraus de llei. Per aquesta raó, volem respondre una de les preguntes que més es plantegen pels treballadors: ¿el meu contracte ha d’estar per escrit?

Contrato-por-escrito-abogado

En la nostra legislació, un contracte de treball pot formalitzar per escrit o de forma verbal. Ara bé, hi ha determinats tipus de contractes de treball on el propi Estatut dels Treballadors o una altra disposició legal obliga que constin per escrit. En aquest sentit, la gran majoria de contractes que hi ha a Espanya han de complir amb aquesta formalitat, sent els següents els més comuns:

  • Contractes de formació i aprenentatge
  • Contractes en pràctiques
  • Contractes fixos-discontinus
  • Contractes de relleu
  • Contractes d’obra o servei
  • Contractes de treballadors a distància
  • Contractes temporals amb una durada superior a quatre setmanes
  • Contractació de treballadors al servei d’empreses espanyoles a l’estranger.

A part dels contractes referenciats i altres disposicions legals, el treballador també pot exigir que l’empresari li faciliti el contracte per escrit i, si es negués l’ocupador, constitueix igualment una infracció administrativa.

Per tant, en aquests casos, l’empresari està obligat a lliurar al treballador el seu contracte per escrit, amb còpia als representants legals i a l’oficina pública d’ocupació en un termini no superior a deu dies des de la seva formalització.

Si no s’observa l’exigència de formalitzar un contracte per escrit, no es pot exigir responsabilitat al treballador, ja que ha de ser l’empresari el que compleixi amb aquest requisit. Com a conseqüència de l’incompliment, pot sancionar-se de forma administrativa l’ocupador per una infracció greu, bé d’ofici a proposta de la Inspecció de Treball, o bé, mitjançant denúncia davant Inspecció del treballador afectat.

A més, encara que no existís contracte físic que demostri la relació laboral, es presumeix a favor del treballador que està contractat a temps indefinit i jornada completa, llevat que l’empresari provi el contrari i acrediti que la naturalesa és temporal o a temps parcial.

Al marge que l’empresari no hagués observat la forma escrita, també pot haver incomplert en conseqüència les obligacions d’afiliació i alta. Aquesta conducta també és sancionable en via administrativa mitjançant acta de liquidació de la Inspecció de Treball, qui no només sancionarà per les corresponents infraccions, sinó que també ha d’establir la liquidació de les quotes degudes a la Seguretat Social.

En aquest sentit, l’actuació inspectora no només es pot iniciar d’ofici per la ITSS, sinó també mitjançant denúncia del treballador davant Inspecció de la província on es trobi el centre de treball, o bé, sol·licitar la seva afiliació de forma directa davant la seu de la Tresoreria General de la Seguretat Social dins de la província on es trobi.

A diferència del que passa davant un contracte que no es formalitza per escrit, quan el treballador no està donat d’alta en el règim de Seguretat Social és responsable juntament amb l’empresari si hagués percebut prestacions o subsidis per atur o altres prestacions incompatibles amb el treball.

Per això, es podrà iniciar expedients sancionadors contra tots dos per la comissió de determinades infraccions d’afiliació previstes en el Text refós de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (LLISOS ).

Si tens algun dubte o consulta sobre el teu contracte de treball, no dubtis a assessorar-te legalment. Molts dels fraus laborals es produeixen desconeixement de quin és el nostre contracte i en quines condicions s’ha de formalitzar. Des FONTELLES ADVOCATS, podem assessorar-te i defensar els teus interessos com a advocats laboralistes.

Aquí tens més informació sobre el contracto per escrit o en aquest vídeo sobre tipus de contractos.

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés