Conseqüències d’una baixa voluntària

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

Baja-voluntaria-en-el-trabajo

La baixa voluntària. L’extinció d’un contracte de treball no és només una facultat reconeguda a l’empresari a través del cessament, sinó que el treballador també pot prendre aquesta decisió extintiva mitjançant dos formes d’abandonar el seu lloc de treball.

Per al treballador, existeixen dos formes per abandonar el seu lloc de treball a l’empresa: per una part, un mètode pot ser resoldre el contracte de forma tàcita, que significa no anar més a la seva feina sense notificar-ho a l’empresa. Per altra banda, un altre mètode és resoldre el contracte de forma expressa, comunicant el seu intenció de baixa voluntària a l’empresa.

En aquest sentit, els conceptes són diferents, ja que quan no existeix comunicació a l’empresa sobre la nostra voluntat d’abandonar, és el que entenem com un simple abandonament del lloc de treball. Mentrestant, quan es fa una notificació expressa amb l’intenció del treballador, és el que entenem com la dimissió o baixa voluntària del treballador.

Abandonament del lloc de treball

Quan el treballador abandona el seu treball, no s’extingeix de forma directa la relació laboral. En aquest cas, serà l’empresari el que proceda a extingir-la, a través de requeriments per Burofax i verificant que el treballador es va absentar més de tres dies injustificadament per procedir a la rescissió del contracte per baixa voluntària, o bé, mitjançant un mero despediment disciplinari per absències injustificades. En cas de que el treballador fos despedido disciplinàriament, llavors només en aquest cas es podria sol·licitar la prestació per atur.

En l’abandonament del lloc de treball, una desavantatge és que el treballador no pot demanar temps fins que s’extingeixi la relació laboral per part de l’empresa i pot passar que l’empresari no notifiqui res davant d’aquesta actuació, i el treballador es troba en una situació indefinida i prolongada.

Baixa voluntària o dimissió del treballador

En cas de que el treballador es decante per notificar a l’empresa (ja sigui per escrit o verbalment) el seu interès causar baixa voluntària, cal tenir en compte el requisit legal de la preavís, com a temps d’avís que serveix de marge per no causar perjudicis en l’empresa.

En els casos en què el treballador es troba dins d’un període de prova, no serà necessari aplicar el preavís, ja que és una situació que, a diferència de la relació laboral, es pot finalitzar en qualsevol moment per acord d’ambdós parts.

El termini de preavís es determina dins del Conveni Col·lectiu aplicable o en el contracte de treball. En absència d’un termini determinat, hem d’acudir a les costums del lloc o, en qualsevol cas, es podria aplicar el termini general de 15 dies naturals prèvies a la baixa voluntària efectiva.

Quan es faci efectiu la baixa voluntària, el treballador té dret a percebre el corresponent temps, on hauran de constar les quantitats pendents d’abonament com són el salari proporcional del mes treballat, vacances, pages extraordinàries, entre altres salaris conceptuals deguts. No obstant això, una diferència del cessament, no hi haurà cap indemnització en conceptes liquidables dins del temps final.

Tot i que s’hagi notificat la decisió de dimitir, això no implica que el treballador pugui retirar-se, sense perjudici que l’empresa pugui negar-se per la contractació d’un altre treballador substitut. No obstant això, la jurisprudència majoritària sobre aquest aspecte exigeix ​​que per a la retracció del treballador és necessari trobar-se dins del termini de preavís.

Quan no es complís amb l’obligació de preavís, es pot preveure una responsabilitat per al treballador que normalment està regulat pel mateix Conveni o el contracte laboral. Sense perjudici de que no es indiquen penes, l’empresari tindrà dret a descontar un dia de salari per cada dia de preavís incomplit, dins del temps que s’ha de lliurar al treballador. A més, la companyia també pot exigir al treballador, en determinats casos, una compensació econòmica pels danys i perjudicis causats a la companyia al no complir amb el preaviso de baixa voluntària.

Encara que aparentment siguin accions diferents, les conseqüències són igual de perjudicials per a un treballador, ja que quan es produeix baixa voluntària en una empresa, el treballador no tindrà dret a la indemnització legal reconeguda per a casos com els despediments ni la prestació de l’atur. Per aquestes conseqüències, no és estrany que els treballadors intentin arribar a un acord amb l’empresa per simular un despediment disciplinari. Tot i que es va obtenir una indemnització i el fracàs, no és recomanable, ja que és un frau en la Seguretat Social que pot derivar la pèrdua de les prestacions.

Advocats laborals: Fontelles Advocats

Per això, a FONTELLES ADVOCATS estem a la teva disposició laboralistes advocats per assessorar-te sobre qualsevol qüestió relacionada amb la teva baixa voluntària a l’empresa i per mitigar les possibles conseqüències negatives per al treballador que es puguin derivar d’aquesta decisió.

Pot saber més en aquest enllaç o vídeo que vam fer sobre la baixa voluntaria.

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés