Després d’un acomiadament com accedeixo a l’atur

Després d’un acomiadament, és habitual que el treballador tingui dubtes sobre el seu dret a la desocupació, informalment anomenada “atur”. En aquest article, aclarim els teus dubtes a l’respecte.

 

Despido y paro

 

 

 

He impugnat l’acomiadament, ¿afectarà això a l’cobrament de l’atur?

El treballador acomiadat pot trobar-se davant dos escenaris:

El treballador decideix no impugnar l’acomiadament. En aquest cas, tindrà dret a percebre l’atur, sigui quin sigui el tipus d’acomiadament (disciplinari, objectiu o col·lectiu).
El treballador decideix impugnar l’acomiadament de forma simultània a la sol·licitud de l’atur. En aquest cas, podem trobar-nos amb diferents escenaris, segons la qualificació atorgada pel jutge:
Si l’acomiadament és declarat procedent, el treballador té dret a la prestació per desocupació, de manera que no caldrà que torni les quantitats abonades pel SEPE. Tampoc serà necessari que cessi en el seu cobrament en el cas d’estar tot percebent.
Si l’acomiadament és declarat improcedent, l’empresa tindrà dues opcions. Podrà bé optar per l’ingrés de la indemnització de 33 dies per any treballat, bé per la readmissió el treballador i el pagament dels salaris de tramitació des del seu acomiadament. En el cas que el treballador sigui un representant dels treballadors, serà aquest qui esculli una o altra opció. Per conèixer els efectes de la declaració d’improcedència, pots accedir al nostre article Acomiadament improcedent, quan procedeix?.

 

En cas d’optar per la indemnització, els efectes en la percepció de l’atur seran els mateixos que en el cas de l’acomiadament procedent. És a dir, el treballador no es veurà obligat a tornar-ni a cessar en el seu cobrament.

Si l’acomiadament és declarat nul, l’empresa està obligada a la readmissió de treballador i el pagament dels salaris de tramitació des del seu acomiadament.

Si el treballador és readmès a l’empresa, el tractament de l’atur varia. Tal com s’ha exposat, poden donar-se diferents escenaris en què el treballador acabi readmès a l’empresa:

L’acomiadament és declarat nul i l’empresa ha de readmetre el treballador.
L’acomiadament és declarat improcedent i l’empresa opta per readmetre el treballador.
L’acomiadament és declarat improcedent i, sent el treballador representant legal dels treballadors, opta aquest per la readmissió.

En tots aquests casos, l’empresa haurà d’abonar els salaris de tramitació deixats de percebre des de la data de l’acomiadament fins a la notificació de la sentència. Aquestes quantitats les ha de fixar la pròpia sentència.

Incompatibilitats de l’atur

No obstant això, la prestació per desocupació és incompatible amb la percepció de salaris de tramitació. En aquests supòsits, l’empresari es farà càrrec de la devolució de les prestacions d’atur a l’SEPE. L’empresa haurà de descomptar dels salaris de tràmit les quantitats per prestació de desocupació efectivament rebudes pel treballador durant aquest mateix període.

Per a això, el treballador ha de notificar la sentència a la seva oficina d’ocupació i informar que se li ha reconegut l’ingrés d’uns salaris de tràmit, per regular la situació.

Si l’empresa realitza l’ingrés de forma incorrecta, i no descompta la prestació, l’obligació de tornar seguirà sent de la mercantil. Això, amb independència que després l’empresa pugui dirigir-se a l’treballador per a la seva reclamació.

En el cas que l’atur percebut pel treballador sigui superior als salaris de tràmit, aquest serà qui haurà de tornar a l’SEPE la part de prestació que excedeixi.

Resumen
Després d'un acomiadament com accedeixo a l'atur
Nombre del artículo
Després d'un acomiadament com accedeixo a l'atur
Descripción
M'han acomiadat, puc accedir a l'atur? He de impugnar l'acomiadament puc sol·licitar l'atur?, coneix les incompatibilitats.
Autor
Editor
Fontelles Advocats
Logo del editor

Leave a Reply