Reclamar horas extras

Com reclamar la hores extra?

Si cobraves sense declarar després de l’confinament no me les paguen. ¿Es poden reclamar? Com és de sobres conegut, hi ha una gran picaresca pel que fa a el tracte de les hores extres realitzades pels treballadors. I és que hi ha empreses que fan veritables maniobres per evitar el seu cost a la Seguretat Social. Aquest fenomen, que succeeix amb més força en sectors com l’hostaleria i el comerç, ha aconseguit esquivar l’obligació per part de l’empresari, implantada al maig de 2019, de realitzar un registre diari de la jornada dels seus treballadors. El procedir d’aquests empresaris consisteix a registrar la jornada laboral de l’empleat amb l’horari que consta oficialment en el contracte, pagant a l’treballador les hores extraordinàries en negre.

No obstant això, molts treballadors que es trobaven en aquest supòsit abans de ser incloses en un ERTO i de veure suspesa o reduïda la seva situació laboral; d’iniciar teletreball; o a grans termes, abans de donar-se el Estat d’Alarma, es troben que, després de la seva reincorporació o tornada a la normalitat laboral, l’empresari deixa de abonar-aquestes hores extraordinàries interminables i que abans percebien en negre.

Davant d’aquesta situació, el més habitual és preguntar-se quins drets ens assisteixen com a treballador i quines opcions reals tenim.

Horas-extra en el trabajo

Què són les hores extres?

Les hores extres, tal com determina l’art. art. 35 de l’Estatut dels Treballadors,  són aquelles hores de treball que es realitzin sobre la durada màxima de la jornada ordinària de treball. És a dir, es tracta de totes aquelles hores treballades que excedeixin dels límits diaris, setmanals o anuals per a la jornada ordinària establerts bé en el Conveni Col·lectiu d’aplicació o en el contracte de treball individual. O, si no, que superin la jornada màxima fixada en l’Estatut dels Treballadors.

Aquestes hores són de caràcter voluntari, excepte supòsit de força major (per ex. Una reparació per una inundació o un incendi), o que s’hagin pactat prèviament en el conveni col·lectiu o en el contracte individual de la feina.

El primer que s’ha de conèixer sobre les hores extraordinàries, és que hauran d’abonar sempre, ja sigui amb diners o compensant amb temps de descans equivalents. Això s’establirà en el conveni col·lectiu o, si no, en el contracte de treball. Si no es disposa res, aquestes hores extres realitzades hauran de ser compensades mitjançant descans dins dels quatre mesos següents a la seva realització.

En el cas d’optar per la seva remuneració, s’abonaran en funció de la quantia fixada en el Conveni Col·lectiu d’aplicació o el contracte de treball, però el seu valor en cap cas podrà ser inferior a el de l’hora ordinària.

A més, el límit màxim a realitzar en un any serà de 80 hores, si bé cal tenir en compte que totes aquelles realitzades en virtut de força major o que es compensin amb hores de descans, no computaran en aquest límit.

Puc reclamar aquestes hores?

El treballador pot reclamar el pagament d’aquelles hores extres realitzades i no compensades durant l’últim any, així com la cotització d’aquestes durant els últims quatre anys.

L’èxit d’aquesta reclamació, però, quedarà condicionat a la capacitat de prova que tingui el treballador. Per això és important, si és possible, recopilar prova mentre duri la irregularitat laboral, ja que moltes vegades, un cop esdevingut l’acomiadament, la possibilitat de la seva recopilació disminueix. En termes generals, i llevat d’excepcions, s’haurà de demostrar cadascuna d’aquestes hores extres, dia a dia i hora a hora, concretant les dates exactes i el detall del seu import a reclamar.

Si bé cada cas presenta unes característiques particulars, alguns dels mitjans per provar la realització d’aquestes hores extraordinàries poden ser emails i WhatsApps dels que es dedueixin un horari que excedeixi dels límits; la testifical de treballadors, clients, etc. que puguin acreditar l’acompliment d’aquestes hores extraordinàries; la còpia de l’registre de jornada si efectivament es feia constar la jornada total realitzada; o l’acta de la Inspecció de Treball, en el cas d’haver-se realitzat inspecció d’ofici o després denúncia de treballador.

Si has estat percebent les hores extres en negre i actualment no te les paguen, o no se t’han abonat, no dubtis a assessorar-te legalment. Des Fontelles Advocats, podem assessorar-te i defensar els teus interessos com a advocats laboralistes.

En aquest article també pots saber més sobre les hores complementàries.

Demana cita ara ☎️:

Fontelles Advocats
93 159 32 32

30 Minuts de TV3 sobre el mobbing a les empreses.

Entrevista a doble pàgina a La Vanguardia sobre el “boreout” laboral

Entrevista a 8TV sobre l’assetjament laboral

Entrevista a ‘Els Matins de TV3’ sobre les víctimes d’assetjament a la feina

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés