Quina indemnització em correspon en un acomiadament procedent?

Només un jutge pot determinar la procedència, improcedència o nul·litat dels acomiadaments.

Es qualificarà la procedència d’un acomiadament, quan el jutge consideri que les raons i causes que presenta l’empresa per a l’acomiadament són veraces i s’han acreditat; la improcedència quan no s’hagin acreditat les causes de l’acomiadament i la nul·litat quan l’acomiadament tingui com a causa la vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques.

Indemnizacion despido procedente

Dos tipus d’acomiadaments

Els tipus d’acomiadament que pot realitzar l’empresa són els següents:

  • Acomiadament objectiu: es realitza per entendre que concorren causes tècniques, econòmiques, organitzatives o de producció.
  • Acomiadament Disciplinari: es realitza per entendre que hi ha hagut un comportament de l’treballador greu i culpable que motiva l’acomiadament.

Dins de les diferents qualificacions que hem esmentat, no totes tenen una indemnització a la finalització de la relació laboral.

No obstant això, en totes les extincions de la relació laboral el treballador té dret a la liquidació (quitança) i el dret a atur, si compleix amb els requisits per accedir a la prestació del SEPE.

Procedència de la quantia i quantitat indemnitzatòria

Quan ens qualifiquen l’acomiadament com procedent, no correspon cap indemnització a l’respecte, ja que s’acrediten les causes de l’acomiadament. No obstant això, si l’acomiadament és objectiu i qualificat com a procedent, la indemnització que comporta són 20 dies hàbils fins a un màxim de 12 mensualitats (1 any).

Per calcular la quantia que percep el treballador en concepte d’indemnització es tenen en compte diferents paràmetres, com ara l’antiguitat, i el salari brut anual que percebia el treballador.

Anys enrere, es calculava la quantitat mitjançant càlculs aritmètics en paper. No obstant això, com hi havia molts desacords, avui dia és pràcticament unànime entre professionals i personal de justícia l’ús formulari per al càlcul de les indemnitzacions proposat pel Consell General de Poder Judicial amb la finalitat d’eradicar possibles controvèrsies futures.

Indemnització per acomiadament procedent

En conclusió, no correspon indemnització a la declaració procedent de l’acomiadament a excepció de l’acomiadament objectiu o col·lectiu qualificat com procedent que li correspon una indemnització de 20 dies de salari per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats, a més de la liquidació de la relació laboral i sí procedeix la prestació d’atur.

Resumen
Indemnització en l'acomiadament procedent
Nombre del artículo
Indemnització en l'acomiadament procedent
Descripción
No correspon cap indemnització per un acomiadament procedent?. No obstant això, si és objectiu, són 20 dies. T'ho expliquem.
Autor
Editor
Fontelles Advocats
Logo del editor