El Representant Legal dels treballadors en un ERO

Quan hi ha d’haver representant legal dels treballadors en un ERO? La representació dels treballadors és fonamental en els procediments d’ERO. La representació dels treballadors és SEMPRE obligatòria a l’hora de realitzar un Expedient de Regulació d’Ocupació.

Un ERO és un acomiadament col·lectiu, és a dir un acomiadament que implica una gran part de la plantilla, per ser concrets, un acomiadament tindrà caràcter d’acomiadament col·lectiu si afecta:

A més de deu empleats si l’empresa té menys de cent treballadors
Un deu per cent de la plantilla si l’empresa té entre 100 i 300 treballadors
A trenta treballadors si l’empresa té més de quatre-cents treballadors

En cas que el nombre de treballadors afectats sigui superior a aquests llindars, l’acomiadament serà col·lectiu i, per tant, l’empresa està obligada a negociar amb els treballadors.

El representant legal en una comissió negociadora

Per fer un acomiadament col·lectiu, l’empresa haurà de realitzar, prèviament un període de consultes. És a dir, amb antelació a la decisió final, l’empresa ha de negociar de bona fe amb els treballadors, amb l’objectiu d’arribar a un acord que pugui evitar la mesura.

Així doncs, com veiem l’empresa haurà de negociar amb els treballadors abans de l’execució de l’ERO. La pregunta, doncs és amb qui negociarà l’empresa.

L’empresa negocia amb la comissió negociadora, la qual estarà formada pel representant legal (o representants legals) dels treballadors. En el cas que es tracti d’una empresa amb comitè d’empresa, la comissió estarà integrada per alguns dels seus membres o pels delegats de personal en empreses amb menys de 60 treballadors.

La composició de la comissió negociadora correspondrà, a les seccions sindicals, és a dir el conjunt de treballadors organitzats en diversos sindicats, sempre que:

  • El acordin entre elles d’aquesta manera
  • Tinguin la representació majoritària en el comitè d’empresa o dels delegats de personal
  • Estiguin constituïdes formalment dins de l’empresa.

En cas que no es donin aquestes condicions, s’han de seguir una sèrie de normes, segons els centres de treball afectats per l’acomiadament.

Si afecta un sol centre de treball, la legitimació per negociar correspondrà als delegats de personal o a el comitè d’aquest centre. En cas d’afectar a diversos centres de treball, els legitimats per negociar seran aquells representants que composin el comitè intercentres, sempre que així estigui previst en el Conveni Col·lectiu. En el cas contrari, la comissió serà formada pel representant legal (o representants) que formin part de cada un dels comitès de cada centre de treball.

Si després d’aplicar estar regles els representants superin el total de tretze persones, aquests triaran un total de representants entre ells, que no superin els 13 representants legals.

Es podria donar el cas que l’empresa no tingués representants dels treballadors. En aquestes circumstàncies, els treballadors hauran d’escollir els responsables de la negociació. En l’article ERO sense representant de treballadors s’explica com es constitueix la comissió negociadora en aquests casos.

Què és el període de consultes en un ERO?

El termini màxim per a la constitució de la comissió negociadora és de set dies des de la data en què l’empresa comuniqui la seva intenció d’efectuar l’acomiadament col·lectiu. Un cop s’hagi constituït la comissió, o hagi transcorregut el termini màxim per a la seva constitució l’empresa comunicarà l’inici de el període de consultes, en què es proposaran solucions a la situació empresarial.

Si s’acaba el període de consultes amb acord, l’acomiadament seguirà els termes que s’hagi acordat, però, si no hi ha acord, l’empresari tindrà l’última paraula, i comunicar la seva decisió a l’Autoritat Laboral.

Demana cita ara ☎️:

Fontelles Advocats
93 159 32 32

30 Minuts de TV3 sobre el mobbing a les empreses.

Entrevista a doble pàgina a La Vanguardia sobre el “boreout” laboral

Entrevista a 8TV sobre l’assetjament laboral

Entrevista a ‘Els Matins de TV3’ sobre les víctimes d’assetjament a la feina

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés