Sense representants dels treballadors en un ERO

Un ERO en una empresa sense representants dels treballadors. Un ERO és una mesura excepcional que les empreses utilitzen per acomiadar un elevat nombre de treballadors alhora. Els representants dels treballadors són fonamentals en aquests processos.

Representantes-trabajadores

La situació després de l’coronavirus

Un cop aixecat l’Estat d’alarma pel coronavirus, les empreses recontratarán als treballadors que hagin estat en situació d’ERTO.

Es preveu que l’impacte de la crisi econòmica porti a les empreses a prendre una sèrie de mesures de reestructuració, entre les que molt possiblement es trobin els Expedients de Regulació d’Ocupació, és a dir, els acomiadaments col·lectius.

Un acomiadament col·lectiu, regulat en l’estatut dels treballadors, es realitza quan una empresa pretén acomiadar a un elevat nombre de treballadors. A l’afectar un grup elevat de la plantilla, l’empresa està obligada a negociar les condicions dels acomiadaments amb els treballadors, ja que s’està afectant els drets d’un elevat nombre d’aquests. Aquesta negociació es diu període de consultes i s’ha de fer sempre que l’empresa pretengui realitzar un acomiadament col·lectiu.

La importància dels representants dels treballadors

En general, els Expedients de Regulació d’Ocupació, es negocien amb els representants dels treballadors de l’empresa o el Centre de Treball per als que es planteja l’ERO, durant un període de consultes en què l’empresa haurà de negociar de bona fe i amb la intenció d’evitar l’execució de l’acomiadament col·lectiu.

El problema de molts centres de treball sorgeix quan no hi ha representació legal dels treballadors. Implica això que els treballadors no poden negociar l’ERO amb l’empresa? Evidentment, la resposta és no.

A les empreses sense representació legal dels treballadors, és a dir sense comitè d’empresa o sense delegats de personal, també es podrà negociar a través d’una representació temporal, creada únicament per negociar l’acomiadament col·lectiu en concret. Així, doncs, els treballadors no perdran la possibilitat de la negociació col·lectiva, per no tenir una representació elegida.

Els treballadors escullen als components d’aquesta comissió negociadora ad hoc, sense la possible intervenció de l’empresa. En cas que l’ERO afecti a un sol centre de treball, la comissió podrà està formada:

Per un màxim de tres membres escollits entre tots els treballadors de la plantilla de l’empresa
Una comissió, també de tres treballadors, designats, segons la seva representativitat, pels sindicats més representatius de el sector.

Si la comissió s’integra d’una manera o d’una altra és una decisió que també hauran de prendre els treballadors. Així doncs, en cas que optin per la primera opció, els treballadors de centre de treball o empresa, escolliran els seus representants i, en cas que optessin per la segona, els integrants de la comissió seran escollits pels sindicats.

Afectació a més d’un centre de treball

En el cas que l’acomiadament col·lectiu afecti més d’un centre de treball, es pot donar dues situacions:

El cas que alguns centres de treball si que comptin amb representació legal, En aquest cas, la comissió s’integrarà únicament pels representants legals dels centres que sí tinguin representació, llevat que els centres sense representació optin per la creació de la comissió que s’ha exposat en el primer punt.
El cas que en cap dels centres de treball afectats pel procediment tingui representació dels treballadors, la comissió negociadora ha d’estar integrada pels que siguin elegits entre els membres de les comissions designades en cada un dels centres de treball afectats.

En primer lloc, és important recalcar que la comissió haurà de quedar constituïda anteriorment a la comunicació de l’empresari de l’inici de el període de consultes. Abans de començar un Expedient de Regulació d’Ocupació, l’empresa ha de comunicar als treballadors la seva intenció de realitzar-lo, perquè es pugui constituir la comissió negociadora.

Si a l’empresa no es disposa de representants dels treballadors, el termini per a la constitució de la comissió negociador, i, per tant, per iniciar el període de consultes, serà de quinze dies. És a dir, l’empresa no podrà iniciar la negociació fins a quinze dies després de la comunicació als treballadors.

Demana cita ara ☎️:

Fontelles Advocats
93 159 32 32

30 Minuts de TV3 sobre el mobbing a les empreses.

Entrevista a doble pàgina a La Vanguardia sobre el “boreout” laboral

Entrevista a 8TV sobre l’assetjament laboral

Entrevista a ‘Els Matins de TV3’ sobre les víctimes d’assetjament a la feina

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés