Què és un accident de treball? L’article 155 de Real Decreto Llei 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós la Llei general de Seguretat Social determina que un “accident de treball és tota lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o per conseqüència que executi per compte d’altri.

 

 

Accidente de trabajo

 

És a dir, perquè sigui qualificat com a accident de treball cal que:

Es produeixi una lesió corporal, entesa la lesió com un dany corpori, esdevingut per cop, ferida o malaltia.
Que la lesió que es produeixi sigui amb ocasió o com a conseqüència de l’exercici de l’activitat laboral.
Què es considera accident laboral?

Es considera accident laboral:

 • Accidents soferts durant i al lloc de desenvolupament de la feina
 • Accidents in itinere i en missió: accidents soferts pel treballador quan aquest es desplaça fins al lloc de treball o desplaçament a un lloc diferent a l’habitual desenvolupament de l’activitat laboral.
 • Accidents que pateixi el treballador en el desenvolupament de les activitats de caràcter sindical.
 • Actes de salvament: accidents esdevinguts en actes de salvament i que aquest tingui relació amb el treball. Per acte de salvament s’ha d’entendre aquell accident que té el seu origen per socórrer a un company que hagi patit un accident, sempre en horari i lloc de treball imprudències professionals
 • Malalties professionals: són aquelles que tenen el seu origen en l’acompliment de la feina com, per exemple, inhalar partícules d’amiant en el sector de la construcció.

No es considerarà accident de treball:

 • Accidents per imprudència temerària de l’treballador
 • Accidents produïts per dol de l’treballador
 • Accidents causats per força major aliena a la feina

Ser víctima d’un accident de treball dóna dret a alguna indemnització o prestació de la Seguretat Social?

Depèn de la gravetat (inclusivament el resultat de mort) i de les seqüeles posteriors de l’accident. Si el treballador necessita intervenció quirúrgica i recuperació, posterior, però sense seqüeles, estarà de baixa (incapacitat temporal) fins a la seva recuperació total amb un màxim de 365 dies i tindrà dret a cobrar com a mínim el 75% de la base reguladora

Si, per contra, l’accident produeix en el treballador una limitació, que pot ser invalidant o no, per poder desenvolupar amb normalitat aquest pot sol·licitar algun tipus d’incapacitat, havent de presentar tota la documentació referent a la lesió i les seves conseqüències perquè un tribunal mèdic avaluï i determini quin tipus d’incapacitat pateix perquè de dret a una prestació de la Seguretat Social.

Per al cas que l’accident tingui origen en una negligència professional, per culpa exclusiva de l’empresari, aquest haurà de pagar una indemnització a l’treballador, sense perjudici que mitjançant sentència judicial es determini un increment de la quantia inicial d’indemnització anomenat recàrrec de prestacions i que pot revaloritzar la indemnització entre un 30 i un 50%.

En resum, els tipus de prestacions que té dret a rebre siguin econòmiques o no:

 • Atenció sanitària
 • Prestació per incapacitat temporal (IT)
 • Indemnització per mort en accident de treball
 • Incapacitat Permanent
 • Indemnització per lesió no invalidant
 • Indemnització establerta per conveni
 • Indemnització per responsabilitat de l’empresari (referència a el recàrrec de prestacions).

He tingut un accident, però no m’ho volen reconèixer com a accident laboral?

En aquest cas, el treballador que no està d’acord amb la qualificació de l’accident com no laboral pot presentar reclamació demanant la qualificació com a “professional”. Aquesta reclamació s’ha de presentar davant les oficines de la INSS.

Resumen
Què és un accident de feina?
Nombre del artículo
Què és un accident de feina?
Descripción
Què és un accident de treball? Quins són els supòsits en què hi ha accident laboral. Coneix si tens dret a una indemnització.
Autor
Editor
Fontelles Advocats
Logo del editor