Què és un accident de feina?

Què és un accident de treball? L’article 155 de Real Decreto Llei 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós la Llei general de Seguretat Social determina que un “accident de treball és tota lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o per conseqüència que executi per compte d’altri.

accidente-de-trabajo

És a dir, perquè sigui qualificat com a accident de treball cal que:

Es produeixi una lesió corporal, entesa la lesió com un dany corpori, esdevingut per cop, ferida o malaltia.
Que la lesió que es produeixi sigui amb ocasió o com a conseqüència de l’exercici de l’activitat laboral.
Què es considera accident laboral?

Es considera accident laboral:

 • Accidents soferts durant i al lloc de desenvolupament de la feina
 • Accidents in itinere i en missió: accidents soferts pel treballador quan aquest es desplaça fins al lloc de treball o desplaçament a un lloc diferent a l’habitual desenvolupament de l’activitat laboral.
 • Accidents que pateixi el treballador en el desenvolupament de les activitats de caràcter sindical.
 • Actes de salvament: accidents esdevinguts en actes de salvament i que aquest tingui relació amb el treball. Per acte de salvament s’ha d’entendre aquell accident que té el seu origen per socórrer a un company que hagi patit un accident, sempre en horari i lloc de treball imprudències professionals
 • Malalties professionals: són aquelles que tenen el seu origen en l’acompliment de la feina com, per exemple, inhalar partícules d’amiant en el sector de la construcció.

No es considerarà accident de treball:

 • Accidents per imprudència temerària de l’treballador
 • Accidents produïts per dol de l’treballador
 • Accidents causats per força major aliena a la feina

Ser víctima d’un accident de treball dóna dret a alguna indemnització o prestació de la Seguretat Social?

Depèn de la gravetat (inclusivament el resultat de mort) i de les seqüeles posteriors de l’accident. Si el treballador necessita intervenció quirúrgica i recuperació, posterior, però sense seqüeles, estarà de baixa (incapacitat temporal) fins a la seva recuperació total amb un màxim de 365 dies i tindrà dret a cobrar com a mínim el 75% de la base reguladora

Si, per contra, l’accident produeix en el treballador una limitació, que pot ser invalidant o no, per poder desenvolupar amb normalitat aquest pot sol·licitar algun tipus d’incapacitat, havent de presentar tota la documentació referent a la lesió i les seves conseqüències perquè un tribunal mèdic avaluï i determini quin tipus d’incapacitat pateix perquè de dret a una prestació de la Seguretat Social.

Per al cas que l’accident tingui origen en una negligència professional, per culpa exclusiva de l’empresari, aquest haurà de pagar una indemnització a l’treballador, sense perjudici que mitjançant sentència judicial es determini un increment de la quantia inicial d’indemnització anomenat recàrrec de prestacions i que pot revaloritzar la indemnització entre un 30 i un 50%.

En resum, els tipus de prestacions que té dret a rebre siguin econòmiques o no:

 • Atenció sanitària
 • Prestació per incapacitat temporal (IT)
 • Indemnització per mort en accident de treball
 • Incapacitat Permanent
 • Indemnització per lesió no invalidant
 • Indemnització establerta per conveni
 • Indemnització per responsabilitat de l’empresari (referència a el recàrrec de prestacions).

He tingut un accident, però no m’ho volen reconèixer com a accident laboral?

En aquest cas, el treballador que no està d’acord amb la qualificació de l’accident com no laboral pot presentar reclamació demanant la qualificació com a “profession

Demana cita ara ☎️:

Fontelles Advocats
93 159 32 32

30 Minuts de TV3 sobre el mobbing a les empreses.

Entrevista a doble pàgina a La Vanguardia sobre el “boreout” laboral

Entrevista a 8TV sobre l’assetjament laboral

Entrevista a ‘Els Matins de TV3’ sobre les víctimes d’assetjament a la feina

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés