Què és un tribunal mèdic i qui el composa?

Què és un tribunal mèdic i per qui està compost?

El Tribunal mèdic, també anomenat Equip de Valoració d’Incapacitats, és l’encarregat d’avaluar i revisar les incapacitats laborals. Els tribunals mèdics radiquen en les capitals de província, comptant cada direcció provincial de l’INSS amb el seu propi EVI, amb l’excepció de Catalunya, que compta amb un òrgan específic per a la valoració d’incapacitats (SGAM).

Tribunal-medico

El tribunal mèdic és un organisme de la Seguretat Social format per:

 • Un president que serà el sotsdirector provincial d’invalidesa de l’INSS.
 • Quatre vocals que seran un metge inspector, un facultatiu metge pertanyent a l’INSS, un inspector de Treball i Seguretat Social i un funcionari, encàrrec de treballar en la unitat encarregada de el tràmit de prestacions d’invalidesa.

Com es pot veure, el tribunal mèdic està compost tant per metges com per representants de la Seguretat Social que s’encarreguen d’avaluar i valorar l’estat de la persona que sol·licita una incapacitat.

Funcions realitza el tribunal mèdic

 • Establir un termini per a la revisió de la incapacitat corresponent, ja bé sigui per agreujament o millora de la incapacitat
 • Supervisar l’estat de les persones que sol·liciten una incapacitat, ja sigui aquesta temporal o permanent.
 • Garantir la pensió corresponent a la incapacitat reconeguda
 • Rebutjar totes aquelles sol·licituds que no procedeixin per no complir els requisits

Requisits i documentació necessària per tramitar una sol·licitud d’incapacitat

Per demanar qualsevol tipus d’incapacitat s’ha d’omplir un formulari, expedit per la seguretat social, s’ha d’omplir i lliurar bé per correu electrònic o bé lliurant-lo en mà davant la Direcció Provincial corresponent.

Juntament amb la sol·licitud, és important presentar la totalitat de la documentació i informes mèdics de què es disposi amb la finalitat de poder acreditar les malalties o malalties que es pateixen.

Tipus de sol·licituds que es tramiten davant un Tribunal Mèdic

Les incapacitats atenent la seva gravetat i intensitat tenen diferents graus. No obstant això, totes i cadascuna d’elles, per poder-se reconèixer han de passar pel Tribunal Mèdic perquè les examini.

Els tipus de sol·licituds d’incapacitat que es poden sol·licitar són:

 • Incapacitats Permanents
 • Incapacitat permanent parcial
 • Incapacitat permanent total
 • Incapacitat Permanent Absoluta
 • Gran invalidesa
 • Funcionament de l’Tribunal mèdic i temps per emetre la resolució

Després de la presentació de la sol·licitud, el tribunal ha d’examinar l’expedient i ha de determinar, en una resolució, si a el sol·licitant se li ha de reconèixer una incapacitat i de quin tipus.

El tribunal mèdic té un període, establert per llei, de 135 dies hàbils per emetre i rebre la resolució de l’expedient. Aquesta resolució es comunicarà per escrit.

¿Si no estic d’acord amb la resolució, puc reclamar?

Davant el rebuig de la sol·licitud d’incapacitat o el desacord amb a resolució emesa, es pot impugnar mitjançant els diferents procediments que existeixen, assessorant per a cadascuna d’elles, ja que segons la incapacitat i el temps transcorregut el procediment pot variar.

Genèricament, els procediments que existeixen per impugnar la decisió de la INSS:

Reclamació administrativa prèvia (no sempre s’ha d’esgotar via administrativa prèvia)

 • Demanda d’incapacitat
 • Recurs sentència judicial

En conclusió, per poder accedir a una prestació per qualsevol tipus d’incapacitat s’ha de passar pel tribunal mèdic perquè examini i valori la possibilitat d’obtenir una incapacitat.

Demana cita ara ☎️:

Fontelles Advocats
93 159 32 32

Mobbing a les empreses

Entrevista a doble pàgina a La Vanguardia sobre el “boreout” laboral

Fontelles-boreout

Entrevista a 8TV sobre l’assetjament laboral

Entrevista a ‘Els Matins de TV3’ sobre les víctimes d’assetjament a la feina

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés