Treball a temps parcial

El treball a temps parcial és aquell contracte de treball pel que es treballa a una quantitat menor d’hores respecte a la que es considera una jornada laboral completa.

L’Estatut dels Treballadors estableix la jornada complet amb 40 hores semanals. Sense embargament, el conveni col·lectiu del sector pot establir un altre horari, això és, inferior com per exemple 35 hores, però mai major de 40 hores.

Per determinar quantes hores treballem menys, respecte a la comparativa de jornada completa, hem de tenir en compte el coeficient de parcialitat que és el percentatge que realitzem respecte a la jornada completa.

És important tenir en compte el coeficient de parcialitat, un fin de saber nostres tops mínims i hores màximes treballades per al dret al desempleo.

Amb la reforma laboral l’any 2012, els contractes de treball a temps parcial també es poden formalitzar en contrats temporals, no només en els contrats indefinits.

Trabajo-tiempo-parcial

Hores complementàries

Altres característiques d’aquest tipus de contractes, són la realització d’hores complementàries.

Les hores complementàries son aquelles que treballen per encima de l’horari parcial pactat, hores addicionals, en lloc d’hores extraordinàries, ja bé per circumstàncies de la producció i els seus punts puntuals.

Estas horas complementarias han de pactar con el empresario y reflejarlo en el contrato laboral, bien como un anexo o en forma de clausula. El número d’hores complementàries màximes que es poden realitzar no pot excedir d’un 30% de les hores ordinàries del treball objecte del contracte.

No hi ha cap obstacle, el conveni col·lectiu pot fixar uns percentatges distintius amb uns límits entre un mínim del 30% i un màxim del 60%.

Tenim dret a la prestació?

Els requisits per accedir a la prestació de treball són els següents:

Que la relació laboral no ha estat per baixa voluntària, és dir, que la situació de desempleu es manté com a origen el despit, finalització del contracte.
Tenir un número determinat de temps cotitzat, concretament, en els últims 6 anys, han de tenir cotitzats com a mínim 360 dies.

Si reunim aquests 2 requisits, podrem accedir a la prestació de desempleu. Sí, per contra, no reunim els requisits exigits, però tenim cotitzats 180 dies, podrem accedir al subsidi per desempleu.

Dado que en los contratos a tiempo parcial no trabajan todas las horas y la realización de la jornada puede referirse a la concentración de las horas en un solo día o varias horas repartidas durante la semana, es importante determinar cómo se cuentan los días. i la jornada per a la verificació de la cotització.

En aquest sentit, l’apartat 4º de l’article 3º del Reial decret 625/1985 i modificat per sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea l’any 2018 estableix:

“Quan les cotitzacions acreditades corresponen a treballs a temps parcials realitzats a l’empara de l’article 12 del text reemborsat de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, si es computarà el període durant el que el treballador hagi estat permanent en alta amb independència de que hagi treballat els días laborables o only part of los mismos, y ello, cualquiera que haya estat la duració de la jornada. “

Quantia i duració de la prestació

Així, es computa com a dia cotitzat, independentment de les hores que es treballin.

Dies de cotitzacióDies de prestació
360 a 539120
de 540 a 719180
de 720 a 899240
de 900 a 1079300
de 1080 a 1259360
de 1260 a 1439420
de 1440 a 1619480
de 1620 a 1799540
de 1800 a 1979600
de 1980 a 2159660
desde 2160720

La durada de la prestació depèn del temps cotitzat. La quantitat depèn de la base de la cotització.

Quan ja heu determinat la base de cotització, la quantitat que finalment manté el dret al treballador és el següent percentatge:

  • Als 180 primers dies, la quantitat a percibir és del 70% de la base reguladora.
  • Els dies 181 i següents, el treballador passarà a percibir el 50% de la base reguladora.
Demana cita ara ☎️:

Fontelles Advocats
93 159 32 32

30 Minuts de TV3 sobre el mobbing a les empreses.

Entrevista a doble pàgina a La Vanguardia sobre el “boreout” laboral

Entrevista a 8TV sobre l’assetjament laboral

Entrevista a ‘Els Matins de TV3’ sobre les víctimes d’assetjament a la feina

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés