Reconocimiento Médico Laboral

El reconeixement mèdic laboral consisteix en l’obtenció de dades clíniques, mitjançant exploracions, preguntes i extracció de mostres té com a finalitat la detecció de problemes de salut i sempre en relació amb els riscos determinats per a cada lloc de treball en concret.

Per tant, el que s’ha de tenir clar és que aquestes proves no poden anar més enllà de l’estrictament necessari en relació amb el lloc de treball. Pel que, en un examen mèdic laboral no es van a realitzar exploracions de caràcter més privat.

Reconocimiento-medico-Laboral

Quins tipus d’exàmens mèdics es poden realitzar?

Exploració clínica per aparells

  • Dades biomètriques: Pes, talla, índex de massa corporal, pols, perímetre abdominal.
  • Exploració física: auscultació respiratòria i cardíaca, control de tensió arterial, exploració de l’aparell locomotor, exploració abdominal, exploració de el sistema neurològic.

Proves complementàries

  • Anàlisi sistemàtica de sang i orina
  • Electrocardiograma, audiometria, espirometria. Es realitzen en funció dels riscos i dels protocols establerts per cada empresa.

Totes les proves mèdiques realitzades han de complir els requisits següents:

  • Confidencialitat dels resultats
  • Proporcionalitat de les proves, optant sempre per les proves menys invasives respectant el dret a la intimitat de treballador.
  • El treballador ha d’estar informat de les proves que se li van a realitzar com l’obtenció de l’resultat metge.
  • L’empresari ha de conservar la documentació d’aquest reconeixement.

És obligatori el reconeixement mèdic laboral?

L’artícle 4.d) de l’Estatuto dels Treballador constitueix el dret bàsic del treballador “a la seva integritat física ia una adequada política de prevenció de riscos laborals”, és a dir, a la protecció de la salut davant el treball.

S’ha de relacionar aquest dret amb el reconeixement mèdic que és el procediment pel qual, es protegeix la integritat física de l’treballador. Així, l’empresa ha de garantir la vigilància de la salut periòdica de la seva plantilla.

No obstant això, amb caràcter general el reconeixement mèdic, llevat d’algunes excepcions pels riscos exposats a el desenvolupament de la feina, és voluntari per part de l’treballador i gratuït.

Això és així, ja que el contingut de l’article 22 de la Llei de prevenció de riscos laborals estableix “Aquesta vigilància només podrà dur-se a terme quan el treballador presti el seu consentiment” i, en conseqüència, només es podrà dur a terme el reconeixement mèdic laboral si s’obté el consentiment exprés de l’propi treballador que s’ha de sotmetre exceptuant “els supòsits en què la realització dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors o per verificar si l’estat de salut de l’treballador pot constituir un perill per al mateix, per als altres treballadors o per a altres persones relacionades amb l’empresa o quan així estigui establert en una disposició legal en relació amb la protecció de riscos específics i activitats d’especial perillositat “.

Pot comportar algun tipus de sanció no realitzar el reconeixement mèdic?

La negativa del treballador a realitzar-se el reconeixement mèdic laboral, no pot suposar cap tipus sanció cap al treballador, llevat que sigui de caràcter obligatori, llavors sí que pot comportar sanció disciplinària per transgredir la bona fe contractual.

Té alguna conseqüència el fet de no superar l’examen mèdic laboral?

Les persones que no superen els exàmens mèdics laborals, normalment, són aquelles que han estat en una situació d’incapacitat temporal, de mig a llarg termini.

En aquests casos, ens podem trobar davant d’un acomiadament objectiu per causes sobrevingudes de l’treballador, tal com així els disposa l’article 52 de l’Estatut dels Treballadors, donant una indemnització de 20 dies de salari per any treballat.

En aquests articles, també pots conèixer més sobre les incapacitats temporals, siguin professionals o no, cal saber diferenciar el justificant mèdic del certificat mèdic (o baixa laboral).

Demana cita ara ☎️:

Fontelles Advocats
93 159 32 32

Mobbing a les empreses

Entrevista a doble pàgina a La Vanguardia sobre el “boreout” laboral

Fontelles-boreout

Entrevista a 8TV sobre l’assetjament laboral

Entrevista a ‘Els Matins de TV3’ sobre les víctimes d’assetjament a la feina

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés