Què és la contracta laboral i quines conseqüències té?

Una contracta laboral és un negoci jurídic que es dóna quan una empresa requereix a una altra la realització d’obres o serveis per a la seva activitat productiva habitual i en el seu propi centre de treball. Es denominarà empresa principal a l’empresa que contracta els serveis i empresa contractista a aquella que els ofereix.

Contrata-laboral

Així doncs, bàsicament es tracta d’una externalització o descentralització d’alguns dels serveis que la mateixa empresa principal necessita per que, per motius logístics o de cost de personal, l’empresa opta per que els realitzi una empresa diferent. Aquestes situacions són habituals en el sector de la construcció, el manteniment, la neteja o la seguretat, entre d’altres.

Davant d’això, també es podria donar el cas d’una subcontractació. En aquest cas, l’empresa contractista, subcontrataría al seu torn a una altra empresa per a realitzar una nova obra i servei, sent una espècie de tercer en la cadena de contractació.

Com es regula la relació laboral dels treballadors en la contracta?

L’encarregat de contractar els treballadors és el contractista, així doncs, els treballadors hauran de respondre a les indicacions d’aquest, per tant, l’empresa davant la qual el treballador haurà de respondre és la contractista, tant a nivell organitzatiu (torns, horaris, retribució) com a nivell disciplinari. Així doncs, els treballadors han de respondre davant l’empresa contractista i, a efectes de condicions laborals estaran sota el paraigua de l’empresa contractista.

D’aquesta manera, els treballadors treballaran a les instal·lacions de l’empresa principal, però a nivell de drets laborals no tindran els dels seus companys, els contractats per l’empresa principal, sinó que seran aquells acordats per l’empresa contractista.

No obstant això, l’empresari principal està obligat a comprovar que el contractista està a l’corrent dels seus pagaments a la Seguretat Social, sol·licitant una certificació negativa per descoberts a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

A més, un cop acabada la contracta, l’empresari principal serà responsable de totes les obligacions salarials contretes pel contractista o subcontractista amb els treballadors. Dit d’una altra manera, fins al cap d’un any, si el contractista no pagués als seus treballadors, l’empresari principal seria l’encarregat d’abonar els salaris deguts, encara que només aquells que s’haguessin reportat durant la contracta.

Contracta i cessió il·legal de treballadors

En general, la llei laboral, en el seu u article 43 que prohibeix que els treballadors operin per a una empresa diferent a aquella amb la qual s’ha signat el contracte laboral. En cas contrari, estaríem davant d’una cessió il·legal de treballadors. La cessió il·legal es dóna quan una empresa, que no és Empresa de Treball Temporal (ETT), posa a disposició d’una altra empresa un treballador.

Així doncs, la línia que separa la cessió il·legal de treballadors amb la contracta és en alguns casos molt prima, especialment en els casos de contractes per exactament la mateixa activitat productiva de l’empresa. S’ha de prestar una especial atenció a les maneres de contractar per determinar si estem davant d’una cosa o una altra

Així doncs, una contracta es dona quan l’empresa contractista realitza activitat laboral pròpia, és a dir compta amb els instruments patrimoni i organització estable. Sent aquesta la que aporta la seva pròpia direcció i logística, assumint possibles riscos empresarials i mantenint als treballadors dins del seu àmbit de direcció.

D’altra banda, alguns indicis que hi ha la cessió il·legal es donen quan l’empresa principal és la que organitza les funcions dels treballadors de la contractista, la qual té responsabilitats disciplinàries, la qual posa els instruments de treball a disposició dels treballadors o la qual determina les vacances. Totes aquestes circumstàncies no són úniques i excloents, sinó que es tracta d’indicis que s’hauran d’observar un a un per poder determinar de quina es tracta.

La conseqüència que es conclogui que una empresa està realitzant una cessió il·legal és que les dues empreses respondran solidàriament de TOTS els obligacions amb els treballadors, tant salarials com a nivell de Seguretat Social com de indemnitzacions o salarials.

Aquest article també pot ser d’interès: Què fer en cas d’acomiadament?

Demana cita ara ☎️:

Fontelles Advocats
93 159 32 32

30 Minuts de TV3 sobre el mobbing a les empreses.

Entrevista a doble pàgina a La Vanguardia sobre el “boreout” laboral

Entrevista a 8TV sobre l’assetjament laboral

Entrevista a ‘Els Matins de TV3’ sobre les víctimes d’assetjament a la feina

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés