Acomiadament per tancament de l’empresa

Es té la creença que el tancament d’una empresa és sempre un signe de fracàs, però, no sempre ha de ser així. Ara bé, el tancament de l’empresa comporta conseqüències, negatives, que afecten directament als treballadors i que deriven en l’acomiadament col·lectiu de tota la plantilla que conformaven l’empresa.

Causes del tancament d’empresa

Les causes perquè es produeixi el tancament de l’empresa poden ser o bé per problemes de liquiditat (tancament per motius econòmics) de l’empresa o per alguna causa que impedeixi l’empresari realitzar la seva funció ja sigui per defunció de l’empresari, jubilació de l’empresari, per incapacitat de qualsevol tipus o per pèrdua de la personalitat jurídica de la mercantil.

És important fer una distinció entre si l’ocupador és personal individual i, per tant, autònom o si l’empresari té una societat mercantil, ja que les conseqüències de el tancament de l’empresa envers el treballador són diferents.

Em correspon indemnització per acomiadament?

Un cop l’empresa decideix tancar la seva activitat, aquesta té una sèrie d’obligacions per a procedir a l’acomiadament dels treballadors.

Si la causa de tancament respon a una necessitat econòmica, en aquest tipus d’acomiadaments l’empresari ha de comunicar als treballadors la seva decisió d’extinció mitjançant la carta d’acomiadament, amb un preavís de com a mínim 15 dies d’antelació i, emparant-se l’extinció en el contingut de l’art. 51 de l’Estatut dels Treballadors «de l’acomiadament col·lectiu».

Art. 51 de l’Estatut dels Treballadors «Als efectes del que disposa aquesta Llei s’entén per acomiadament col·lectiu l’extinció de contractes de treball fundada en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció quan, en un període de noranta dies, l’extinció afecti el menys a:

a) Deu treballadors, en les empreses que ocupin menys de cent treballadors.
b) El deu per cent de l’nombre de treballadors de l’empresa en aquelles que ocupin entre cent i tres-cents treballadors.
c) Trenta treballadors en les empreses que ocupin més de tres-cents treballadors.

S’entén igualment com a acomiadament col·lectiu l’extinció dels contractes de treball que afectin la totalitat de la plantilla de l’empresa, sempre que el nombre de treballadors afectats sigui superior a cinc »

Així mateix, per a aquest tipus d’acomiadaments, la indemnització que li correspon a cada treballador és de 20 dies de salari per any treballat amb un màxim fixat de 12 mensualitats.

En aquest sentit, és important remarcar que, si l’empresari és autònom i la causa de tancament és la jubilació, la indemnització que correspon és únicament una mensualitat, és a dir, no correspon la compensació de 20 dies de salari per any treballat.

La diferència rau, com s’ha esmentat a l’inici, en el tipus de figura jurídica de l’empresari.

Per poder conèixer un càlcul aproximat de la indemnització que et correspon pots consultar la pàgina web de Consell de l’Poder judicial per realitzar les indemnitzacions.

Problema de solvència d’empresa

Pot ser que, a causa dels problemes econòmics de l’empresa, aquesta no pugui efectuar el pagament la liquidació de la relació laboral i les seves respectives indemnitzacions.

Cal que en la carta d’acomiadament esmenti expressament aquesta impossibilitat de fer front amb les seves obligacions de pagar les compensacions corresponents als treballadors.

D’aquesta manera, si efectivament no pot fer front als pagaments ja sigui bé per acreditació d’insolvència o estar en concurs de creditors, en aquest cas, qui va a abonar la quantitat corresponent a les indemnitzacions serà FOGASA.

Demana cita ara ☎️:

Fontelles Advocats
93 159 32 32

30 Minuts de TV3 sobre el mobbing a les empreses.

Entrevista a doble pàgina a La Vanguardia sobre el “boreout” laboral

Entrevista a 8TV sobre l’assetjament laboral

Entrevista a ‘Els Matins de TV3’ sobre les víctimes d’assetjament a la feina

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés