Referent a les incapacitats temporals, siguin professionals o no, cal saber diferenciar el justificant mèdic del certificat mèdic (o part de baixa laboral).

Justificante médico

El justificant mèdic l’expedeix un metge o facultatiu en el qual s’indica la data i l’hora en què el treballador va acudir a la consulta, i si cal, la necessitat de repòs fins a un període màxim de 72 hores, però no cap cas suposa la baixa mèdica, en la qual aquesta (comunicat de baixa mèdica laboral), el facultatiu si expedeix el document en el qual s’indica la data de baixa i fins i tot pot indicar la data d’alta (aproximació), resultant d’una incapacitat derivada de una malaltia o procés.

Aquests dos documents que poden semblar semblants, no ho són doncs, només el comunicat de baixa laboral acredita la situació d’incapacitat laboral i, per tant, li permet a l’treballador absentar-se, de manera justificada, a la feina pel temps que estigui de baixa.

¿Es cobra salari els dies que s’està indisposat?

Si estàs en situació d’incapacitat temporal, els dies indisposats sí que cobren, exceptuant els 3 primers dies d’absència a el lloc de treball. En conseqüència, les empreses no es veuen obligades a abonar aquests 3 primers dies, tot i haver comunicat de baixa laboral. A partir de quart dia amb baixa laboral si es cobra salari
Per determinar amb exactitud si aquests 3 dies d’absència es cobraran o a descomptar de la nòmina, habitualment, s’ha de recórrer a l’conveni col·lectiu on, normalment, hi ha un clàusules que detalla aquest concepte.

No obstant això, hi ha convenis col·lectius de diferents sectors que regulen els dies d’assumptes propis. Així, si no estem en situació de baixa temporal i faltem a la feina a causa d’una indisposició esporàdica i amb justificant mèdic, el més recomanable és computar el dia d’absència per dia d’assumpte propi, així ens assegurem que aquest dia el cobrem íntegrament, sense cap tipus de reducció.

¿Cotitzen els dies que s’està indisposat?

En tots dos casos es cotitza, però de manera diferent. Si no estem en situació de baixa temporal, és a dir, només hem aportat justificant mèdic cotitzen a menor grau, aplicant la referència menor de la base de cotització que li correspongui per categoria professional.
En situació d’incapacitat temporal (amb baixa de metgessa), el treballador segueix cotitzant per la seva base diària, com habitualment, que resulta de dividir la base mensual anterior a l’inici de l’absència laboral entre el nombre de dies cotitzats.
Si volem que cotitzin, el més recomanable és, en la mesura que es doni la circumstància, més favorable per al treballador que li donin el comunicat de baixa mèdica, ni que sigui per un dia que l’aportació de justificant mèdic que crea bastant inseguretat i té uns efectes negatius en els interessos de l’treballador.
En conclusió, hem de saber diferenciar el justificant mèdic de l’informe de baixa laboral, i les seves conseqüències a nivell de salari i de cotització a la Seguretat Social.

També pots consultar el nostre vídeo sobre la baixa laboral per coronavirus:

 

Resumen
Què és el justificant médic?
Nombre del artículo
Què és el justificant médic?
Descripción
Referent a les incapacitats temporals, siguin professionals o no, cal saber diferenciar el justificant mèdic del certificat mèdic (o part de baixa laboral).
Autor
Editor
Fontelles Advocats
Logo del editor