L’ERTO, l’Expedient de Regulació Temporal, és la suspensió de contracte de treball, per causes tècniques, econòmiques, productives o per força major. També pot produir-se dins d’aquesta modalitat, la reducció de jornada.

Regulat en l’article 47 de l’Estatut dels treballadors, estableix el procediment per a la suspensió dels contractes de treball.

Es tracta, doncs, d’una mesura excepcional que es contempla per a situacions determinades que té com a objectiu minorar l’impacte econòmic d’una situació que comporta, entre altres conseqüències, pèrdues econòmiques, baixa facturació i la impossibilitat de mantenir els treballadors en plantilla.

En l’actualitat, molts dels ERTES que s’han tramitat han estat per causa de força major, és a dir, per la pandèmia de la COVID- 19. en aquest article expliquem les causes que poden portar a un ERO temporal.

 

ERTE-expediente Regulacion Empleo

¿Com es tramita un ERTO?

El contingut de l’article 47 ET, estableix la creació d’una comissió negociadora per negociar els termes i afectats, amb l’empresari, amb la finalitat d’arribar a un acord perquè la suspensió dels contractes tingui un impacte menor als drets dels treballadors atenent a les necessitats empresarials.

Un cop passat aquest període de consultes, amb o sense acord, l’empresari ha de comunicar als representants dels treballadors i a l’autoritat laboral la decisió perquè es pugui aplicar, donant-li l’autoritat laboral un número d’identificació d’expedient.

La llei no determina un període màxim o un límit legal de quant han de durar els ERTES.

No obstant això, és el contingut de l’estat d’alarma promogut pel govern, que determina el termini dels ERTES, acabant aquest, ERTO per força major, el proper 31 de gener de 2021. Ara amb la tercera onada de la pandèmia s’han prorrogat els ERTES fins el 31 de maig de 2021.

Com a alternativa a la suspensió total dels contractes, es pot acordar la reducció de jornada entre un 10% i un 70%.

Qui ha de pagar les cotitzacions a la Seguretat Social?

Si l’empresa té menys de 50 treballadors, i estant en ERTO, no té l’obligació de pagar quotes a la seguretat social, és a dir, té una exoneració de el 100%.

Per a les empreses amb més de 50 treballadors a la seva plantilla, l’empresa només ha de pagar un 25%, quedant exonerat un 75%.

Per als treballadors, aquest període de ERTO se’ls s’entendrà per cotitzat.

¿Estant en situació de ERTO puc sol·licitar la protecció per desocupació?

Suspendre els contractes de treball estant inserits en un ERTO, s’assimila a estar en situació d’atur (parat), per tant, si tenim el dret a cobrar atur si s’ha efectuat la suspensió amb el corresponent procediment i la causa de suspensió és vàlida .

L’empresa és la responsable de presentar la sol·licitud de la prestació per desocupació dels treballadors inserits en un ERTO?

Sí. L’empresa ha d’iniciar la sol·licitud col·lectiva de reconeixement de la prestació contributiva per desocupació davant l’entitat gestora, mitjançant un model que es facilitarà per l’entitat gestora.

La documentació necessària que ha de presentar l’empresa és la següent:

  • Nom o raó social de l’empresa, NIF, número de cotització a la SS.
  • Nom i cognoms, NIF, telèfon i correu electrònic de l’representant de l’empresa
  • Nombre d’expedient assignat per l’autoritat laboral.
  • Les mesures que es pretenen adoptar i la data d’inici. Si és reducció de jornada: el percentatge de la disminució temporal.
  • Declaració responsable en la qual ha de constar el consentiment dels treballadors per a la seva presentació.
  • Tota aquella informació de més que requereixi la Direcció General de Servei Públic d’Ocupació Estatal.

En conclusió, els Expedient de Regulació Temporal suposa la suspensió dels contractes per un temps determinat, realitzat amb un procediment que garanteixi els drets dels treballadors i la necessitat de l’empresa.

Resumen
Què és un ERTO i com es tramita?
Nombre del artículo
Què és un ERTO i com es tramita?
Descripción
Expliquem en aquest article què és un ERTO ¿Com es tramita un ERTO? Qui ha de pagar les cotitzacions a la Seguretat Social de l'Expedient?
Autor
Editor
Fontelles Advocats
Logo del editor