maternidadArchivo

El permís per cura del lactant

El permís de lactància es tracta del dret reconegut en l’Estatut dels Treballadors, a una hora d’absència diària a la feina remunerada, que es pot dividir en dues fraccions fins que el menor compleixi 9 mesos, llevat que el conveni …